Health effects of climate change. An update of the current risks of climate change for health

Health effects of climate change. An update of the current risks of climate change for health

Go to abstract

Samenvatting

Het klimaat verandert wereldwijd, en ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur is de afgelopen eeuw gestegen. Er is meer neerslag, meer droogte en er komen vaker zomerse dagen voor (boven de 25 graden Celsius). Het RIVM heeft de gevolgen van klimaatverandering voor onze gezondheid in de afgelopen 30 jaar (1991-2020) in kaart gebracht. Er zijn nu al grote gevolgen voor de gezondheid te zien. Deze effecten zullen naar verwachting toenemen.

Dit onderzoek focust zich op de effecten op de gezondheid van hitte, UV ultraviolet (ultraviolet)-straling, luchtkwaliteit, (pollen)allergieën en infectieziekten door klimaatverandering. Ook mentale gezondheidsgevolgen zijn meegenomen. Het blijkt mogelijk te zijn om aan te geven dát klimaatverandering de gezondheid verslechtert en op welke manier. Maar de mate waarin dat gebeurt is vaak nog niet aan te geven omdat ook andere oorzaken eraan bijdragen. Meer kennis is nodig om de impact van klimaatverandering beter in beeld te krijgen en goede adviezen voor beleid te kunnen maken die de gezondheid beschermen.

Het best onderbouwde effect van klimaatverandering op gezondheid is het aantal extra sterfgevallen door de hogere gemiddelde jaartemperatuur: gemiddeld 250 doden per jaar. Door klimaatverandering zijn er onder andere meer warme dagen (boven de 20 graden). Ook komen er meer hittegolven voor, die langer duren en heter zijn. Hierdoor sterven meer mensen dan normaal.

Hitte en droogte gaan vaak samen met veel pollen in de lucht en hoge concentraties ozon (zomersmog). Hierdoor kunnen mensen het benauwd krijgen, zeker als zij al aandoeningen aan de luchtwegen hebben. Het groeiseizoen duurt langer en er zijn meer pollen in de lucht. Meer mensen kunnen hooikoorts krijgen of hun klachten kunnen erger worden. Daarnaast staan mensen om verschillende redenen aan meer UV-straling bloot. Bijvoorbeeld omdat de zon meer uren schijnt, er minder wolken zijn en mensen meer buiten zijn met zonnig weer. Hierdoor is de kans op huidkanker groter.

Verder komen bepaalde infectieziekten, zoals legionellose, door klimaatverandering nu vaker voor. De Legionella-bacterie, die deze ziekte veroorzaakt, vermeerdert zich in warm water en kan via nevel worden ingeademd. Bijvoorbeeld als het na een warme en droge periode hard regent. Verder zijn teken een langere periode in het jaar actief, waardoor de kans om de ziekte van Lyme te krijgen groter is geworden. Daarnaast kan klimaatverandering een negatief effect hebben op de mentale gezondheid door de dreiging die ervan uitgaat en ervaringen met extreem weer.

Het RIVM heeft de bestaande kennis verzameld op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)). Het PBL verzamelt kennis over de gevolgen van klimaatverandering voor de vernieuwing van de Nationale Adaptatie Strategie (NAS). Het PBL brengt de komende jaren ook de toekomstige gevolgen van klimaatverandering in beeld.

Abstract

The climate is changing worldwide, and therefore also in the Netherlands. The average temperature has increased over the past century. There is more precipitation, there are more periods of dry weather and days with temperatures above 25 degrees Celsius are now more frequent in the Netherlands. RIVM has studied the effects of climate change on our health over the past 30 years (1991-2020). Major health impacts are already visible and they are expected to increase.

This study focuses on the health effects of heat, UV radiation, air quality, (pollen) allergies and infectious diseases due to climate change. Mental health effects are also included. The study illustrates that climate change worsens health and explains how this happens. However, the extent to which this happens is often more difficult to determine because other factors also affect health. More knowledge is needed to get a better picture of the impact of climate change and to be able to give sound advice on policies to protect health.

The strongest evidence for the effects of climate change on health concerns the number of additional deaths due to higher average annual temperatures: an average of 250 deaths per year. Climate change leads to warmer days (above 20 degrees Celsius). There are also more heat waves, which last longer and are hotter. As a result, more people die than usual.

Hot and dry weather often occurs at the same time as a lot of pollen in the air and high concentrations of ozone (summer smog). This can make people experience shortness of breath, especially if they already have a respiratory disease. The growing season lasts longer these days and there is more pollen in the air. This means more people may get hay fever or their symptoms may worsen. In addition, people are exposed to more UV radiation. This can be, for example, because there are more sun hours, there are fewer clouds and people are outside more in sunny weather. This increases the risk of skin cancer.

In addition, certain infectious diseases, such as Legionnaires' disease, are now more common due to climate change. The Legionella bacteria which causes this disease multiplies in warm water and can be inhaled through mist, for example, when it rains hard after a warm and dry period. Furthermore, ticks are active for a longer period of time, increasing the likelihood of getting Lyme disease. Moreover, climate change can have a negative effect on mental health, due to the threat it poses and to experiencing extreme weather.
RIVM collated the existing knowledge at the request of the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL). PBL is bringing together the knowledge as part of the update of the National Climate Adaptation Strategy (NAS). In the coming years, PBL will provide an overview of the future consequences of climate change.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
5827 kb