Go to abstract

Samenvatting

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van trillingen door treinen op de gezondheid. Om meer inzicht te verwerven in de aard en omvang van klachten en wanneer deze zich voordoen, heeft het RIVM een onderzoeksprogramma opgezet. De eerste resultaten hiervan komen eind 2013 beschikbaar. Deze bevindingen zullen gebruikt worden als bouwstenen voor regelgeving. Het ministerie voor Infrastructuur en Milieu (IenM) bereid namelijk een besluit voor om eventueel de bestaande richtlijnen voor trillingen door treinverkeer uit te breiden en een handhavingsinstrumentarium in te stellen. Hiervoor is een norm voor trillingen nodig. Om de hoogte van deze norm te kunnen vaststellen, is een gedegen schatting van gezondheidseffecten noodzakelijk. Schatting aantallen ernstig gehinderden Op basis van de beschikbare gegevens wordt het aantal mensen dat ernstige hinder ondervindt van trillingen door treinen voorlopig geschat op 9.400 tot 27.000. In Nederland wonen circa 660.000 mensen op 150 meter afstand van het spoor. Bij hinder is onder andere sprake van irritatie, boosheid en onbehagen. Andere effecten die met trillingen door treinen in verband worden gebracht zijn slaapverstoring, vermoeidheid, verminderde prestaties en lichamelijke klachten als hoofdpijn, duizeligheid en een hoge bloeddruk. Een direct verband tussen deze effecten en trillingen door treinen is echter niet wetenschappelijk onderbouwd. Kennishiaten De beschikbare gegevens zijn onvoldoende om een gedegen schatting te maken van de mate waarin deze gezondheidseffecten zich voordoen. Daarom kan er nog geen norm worden afgeleid. Om hier meer inzicht in te krijgen is het vervolgonderzoek van het RIVM erop gericht een rekenmodel te ontwikkelen, en een vragenlijst af te nemen onder mensen die langs het spoor wonen. Daarnaast wordt een zogeheten dosis-respons relatie opgesteld, onder andere op basis van gegevens over de afstand tot het spoor, aantallen treinen, het maximale trillingsniveau, de verhouding tussen reizigers- en goederentreinen en het type bebouwing rond het spoor.

Abstract

Research into the health effects of vibrations due to trains is scarce. In order to gain more insight in the character and magnitude of related health complaints and under what conditions these manifest themselves, RIVM has developed a research program. The first results will be available by the end of 2013. These outcomes will be used as building blocks for the decision making process around further extension of existing guidelines for rail related vibrations and the development of an instrument of endorsement by the Ministry for Infrastructure and Environment. In order to do so, a standard for vibration is necessary and for the determination of such a standard a thorough estimation of the magnitude of health effects is a first prerequisite. Estimates of percentage severely disturbed people Based on existing data the preliminary estimated number of people severely annoyed by rail related vibrations varies between 9.400 and 27.000 in the Netherlands, where some 660,000 people live at 150 meter distance from a rail track. Annoyance refers to anger, irritation and unwell-being. Other effects which are associated with vibration from trains pertain to sleepdisturbance, fatigue, taskperfomance, and somatic complaints as headaches, vertigo and high bloodpressure. However a direct relationship of these effects with vibration from trains has not been scientifically established. Knowledge gaps The available data is insufficient to make a thorough estimate of the degree in which these health effects occur. Therefore, a standard can not be deduced as yet. In order to gain more insight future research of RIVM is aimed at the development of a calculation model and a survey among people living along the railway track. Moreover, so called dose response relations will be derived, among others based on data regarding distance to the track, the number of trains and maximum levels of vibration, the ratio between passenger and cargo trains and the type of houses along the track.

Overig

Grootte
2.17MB