The health consequences of surgical procedures postponed during the coronavirus pandemic. Estimates for 2020 and 2021

The health consequences of surgical procedures postponed during the coronavirus pandemic. Estimates for 2020 and 2021

Go to abstract

Samenvatting

Door de corona-epidemie is de zorg onder grote druk komen te staan. Vooral in het begin van de crisis gaven ziekenhuizen voorrang aan de behandeling van coronapatiënten. Hierdoor was er niet genoeg plek en personeel voor de zorg die niet direct met corona te maken had. De zorg voor niet levensbedreigende aandoeningen, zoals bepaalde operaties, werd vaak uitgesteld.

Mensen die niet konden worden geopereerd, hebben tijdens de corona-epidemie langer in een minder goede gezondheid geleefd. Het RIVM heeft berekend welk effect het uitstel van operaties heeft gehad op de gezondheid van mensen die in 2020 en 2021 hiermee te maken kregen. Eind 2021 bleken er ongeveer 305 duizend operaties minder te zijn gedaan dan zonder corona was verwacht voor de jaren 2020 en 2021. In totaal zijn er meer operaties uitgesteld of afgezegd, maar een deel was voor 31 december 2021 al ingehaald. Door de uitgestelde operaties zijn in totaal in 2020 en 2021 ongeveer 320.000 levensjaren in goede gezondheid verloren gegaan. Dit is een gezondheidsverlies van 18 procent ten opzichte van de gezondheid die de operaties hadden opgeleverd als ze waren doorgegaan.

Het gaat in dit onderzoek om planbare operaties die langer dan een maand kunnen wachten. Normaal gesproken worden in Nederland ruim 900.000 van dit soort operaties per jaar uitgevoerd. Het grootste deel van het nu berekende gezondheidsverlies komt door uitgestelde operaties bij oogheelkunde en orthopedie, zoals staar-, heup- en knieoperaties, en bij heelkunde, zoals maagverkleiningen. Operaties die binnen een maand moeten worden uitgevoerd, zoals operaties bij kankerpatiënten en na verkeersongevallen, zijn meestal wel doorgegaan en daarom niet meegerekend.

Het verlies in gezonde levensjaren is een minimum schatting. De volledige verliezen aan gezondheid zijn waarschijnlijk groter omdat niet alle vormen van zorg zijn meegeteld. Denk aan de gevolgen van uitgestelde diagnoses en zorg op poliklinieken.

Door het tekort aan personeel in de zorg is het niet zeker of het lukt om operaties de komende jaren in te halen. Het RIVM heeft ook berekend hoeveel gezondheid niet blijvend verloren zal gaan wanneer de komende 5 jaar 2 tot 5 procent extra operaties kunnen worden uitgevoerd. Het genoemde gezondheidsverlies zal dan iets kleiner zijn.

Deze resultaten onderstrepen het belang om in crisis de gewone zorg zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door af te spreken onder welke voorwaarden privéklinieken of buitenlandse ziekenhuizen de zorg kunnen overnemen. Een andere mogelijkheid is de operatiecapaciteit zo goed mogelijk te gebruiken voor operaties die veel gezondheid opleveren.

Abstract

The coronavirus pandemic put the healthcare system under severe stress. Hospitals prioritised medical care for coronavirus patients, particularly in the early stages of the crisis. This resulted in a lack of capacity and staff for the provision of care that was not directly coronavirus-related. And often in the postponement of care, such as certain surgical procedures, for conditions that were not immediately life-threatening.

People whose surgery was postponed during the coronavirus pandemic experienced a longer period of ill health than they would otherwise have done. RIVM has estimated the effect of the postponement of surgery on the health of people who were affected by this in 2020 and 2021. At the end of 2021, roughly 305 thousand fewer operations had been performed than were anticipated for 2020 and 2021 prior to the onset of the pandemic. The total number of postponed surgical procedures was higher, but some of these procedures were already executed before the end of 2021. In total, around 320,000 healthy life years were lost in 2020 and 2021 due to postponed operations. This equals 18 percent of the positive health effect that would have resulted from the operations if they had gone ahead.

This study looks at operations that could be postponed for longer than a month. Under normal circumstances, hospitals in the Netherlands perform more than 900,000 operations of this type a year. The majority of estimated health losses occurred due to postponed operations in the areas of ophthalmology and orthopaedics, such as cataract, hip and knee operations, and in the area of surgery, such as bariatric surgery. Operations that could not be postponed for longer than a month, such as operations for cancer and surgery following traffic accidents, mostly went ahead and were therefore not included.

The loss of healthy life years is a minimum estimate. Because not all forms of care were included in the calculation, total health losses are likely to have been higher. For example, the calculation did not include health losses as a consequence of postponed diagnoses and outpatient care.

Due to the staff shortages in healthcare, it is by no means certain that hospitals will be able to catch up with the backlog of operations in the coming years. RIVM has also estimated how many permanent health losses could be avoided if the number of operations were to be increased by between 2 and 5 percent over the next 5 years. This would result in a small reduction in those health losses.

These results underline the importance of ensuring the continued provision of regular medical care as far as possible in times of crisis. For instance, such measures could include an agreement about the circumstances under which private care providers or hospitals in other countries could step in. Another option is to use the surgical capacity as much as possible for procedures that result in larger health gains.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
4545 kb