Health complaints in women with a silicone breast implant : A survey

Health complaints in women with a silicone breast implant : A survey

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (voorheen de Inspectie voor de Gezondheidszorg) geïnventariseerd welke gezondheidsklachten vrouwen met een siliconen borstimplantaat ervaren. Vrouwen konden hun klachten anoniem aangeven op een digitale vragenlijst. De inventarisatie laat een breed beeld aan klachten zien. Op basis van deze inventarisatie is het niet mogelijk om aan te geven of de implantaten de oorzaak zijn van de klachten. Hiervoor is wetenschappelijk vervolgonderzoek nodig. De resultaten uit deze inventarisatie kunnen hier wel richting aan geven. Allerlei factoren kunnen van invloed zijn op het ontstaan van klachten. Daarom is het moeilijk mogelijke patronen in de klachten te duiden. Sommige klachten lijken vaker voor te komen bij vrouwen met bepaalde kenmerken. Vrouwen met bepaalde chronische ziekten zoals allergieën rapporteren bijvoorbeeld vaker algemene klachten. Eén van de aanbevelingen in dit rapport is dit verder te onderzoeken. In totaal zijn de vragenlijsten van 976 vrouwen geanalyseerd. Hiervan gaven 695 vrouwen aan lokale of algemene gezondheidsklachten te ervaren nadat zij één of meerdere keren implantaten hadden laten plaatsen. 281 vrouwen gaven aan geen klachten te hebben ervaren na de implantatie(s). Van de lokale klachten zijn pijn in de borst(en) en kapselvorming het meest gerapporteerd. Chronische vermoeidheid, gewrichts- en spierklachten zijn de meest genoemde algemene klachten. Vrouwen hadden vaak zowel lokale als algemene klachten. Bij iets minder dan de helft van de vrouwen met algemene klachten verbeterden deze nadat de laatste implantaten waren verwijderd. Bij een vergelijkbaar deel bleven de klachten hetzelfde, en bij een klein deel verergerden ze. Sommige vrouwen gaven aan al klachten te hebben voordat zij borstimplantaten kregen. Deze klachten werden in de meeste gevallen als minder ernstig ervaren dan de klachten die na het krijgen van borstimplantaten ontstonden.

Abstract

The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has performed, by order and for the account of the Dutch Health and Youth Care Inspectorate in formation (formerly the Dutch Health Care Inspectorate), a survey of health complaints experienced by women with silicone breast implants.

Women with silicone breast implants were called to report their health complaints using an online questionnaire. The survey shows a wide range of complaints. Based on the results of this survey it is not possible to indicate whether the implants are the cause of the complaints. This will require follow-up investigations. The results from the current survey can guide future research.

Given that a variety of factors can influence the development of health complaints, it is difficult to interpret possible patterns in the complaints reported. Some of the complaints seem to occur more frequently in women with certain characteristics. For example, women with certain chronic diseases such as allergies more frequently report general complaints. One of the recommendations in this report is to perform further research on this.

In total the questionnaires of 976 women have been analyzed. From these, 695 women indicated they experienced local and/or general health complaints after undergoing one or more implantations. 281 women reported having no complaints after receiving breast implants.

Pain in the breast(s) and capsular contracture were the most often reported local complaints. Among the general complaints, women mentioned chronic fatigue, joint complaints and muscle complaints the most. Women often reported having both local and general complaints.

Almost half of the women that had their implants removed, reported an improvement of their general health complaints after explantation. In about the same number of women the complaints did not change, and in a small group of women the complaints became worse after explantation. Some women reported having health complaints before they received breast implants. The complaints before implantation were often experienced as less severe than after implantation.

Overig

Grootte
1004KB