Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft onderzocht wat voor invloed het geluid van militair vliegverkeer (onder andere AWACS) heeft op de gezondheid van inwoners in de Nederlandse regio rond de vliegbasis. Daaruit blijkt dat tussen 2002 en 2012 de omvang van de hinder met ongeveer de helft en de omvang van de gezondheidseffecten met bijna twee derde zijn afgenomen. Deze daling gaat gelijk op met het afgenomen aantal vliegbewegingen, en daarmee naar alle waarschijnlijkheid, met de blootstelling aan geluid van militair vliegverkeer. Maar nog steeds heeft een deel van de bewoners last van ernstige geluidhinder. Daarnaast heeft een aantal inwoners last van een hoge bloeddruk of ondervindt hart- en vaataandoeningen (hartinfarct, beroerte) door het geluid van militaire vliegtuigen. Met dit onderzoek is niet aan te tonen of de verhoogde kans op sterfte door een beroerte een gevolg is van het militair vliegtuiggeluid. Het kan ook niet worden uitgesloten, aangezien er een aanwijzing is voor een verhoogde kans op sterfte door een beroerte in het gebied waar de blootstelling aan militair vliegtuiggeluid het hoogst is. Er zijn meerdere factoren die een beroerte kunnen veroorzaken, zoals iemands leefstijl. Gegevens over deze factoren bij de bevolking zijn niet bekend. Er zijn geen signalen gevonden voor een verhoogd risico op sterfte door alle hart- en vaataandoeningen samen. In 2012 hadden ongeveer 29.000 van de circa 500.000 volwassen inwoners in Zuid-Limburg last van ernstige geluidhinder. In de regio rond de vliegbasis Geilenkirchen zijn dit ongeveer 13.000 van de circa 220.000 volwassen inwoners. Vooral inwoners van gemeenten dichtbij de vliegbasis, zoals Onderbanken, Brunssum en Schinnen ondervinden veel geluidhinder. Als mensen zelf aangeven hoe ze hun gezondheid ervaren (zelfgerapporteerde gezondheid), is daarin geen relatie terug te zien met geluid van vliegverkeer. Van de 638 kinderen met een leesachterstand in Zuid-Limburg, hebben naar schatting twee kinderen een leesachterstand als gevolg van het geluid van vliegverkeer. Rondom de vliegbasis Geilenkirchen is dit één kind op 272 kinderen met een leesachterstand als gevolg van het geluid van militair vliegverkeer. Van de ongeveer 160.000 mensen in Zuid-Limburg die volgens berekeningen een hoge bloeddruk hebben, hebben naar schatting 80 mensen een hoge bloeddruk als gevolg van het geluid van vliegverkeer. Daardoor zullen naar verwachting zeven mensen in de komende 20 jaar hart- en vaataandoeningen krijgen als gevolg van blootstelling aan vliegverkeer. Rondom de vliegbasis Geilenkirchen zijn dit 33 mensen met een hoge bloedruk als gevolg van geluid van militair vliegverkeer. In de komende 20 jaar zal dit tot drie gevallen van hart- en vaataandoeningen leiden. Het RIVM heeft het gezondheidsonderzoek uitgevoerd tussen juni 2012 en december 2013, in samenwerking met de GGD Zuid Limburg en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) verricht. Nationale en internationale experts op het gebied van vliegtuiggeluid en gezondheid hebben de opzet, uitvoering en eerste bevindingen getoetst. Deze zijn in lijn met hun verwachting.

Abstract

RIVM has examined the influence of military aircraft sound (AWACS) on the wellbeing and health of residents in the Dutch region round the airbase Geilenkirchen. The results indicate that the magnitude of most of the effects studied has decreased with up to nearly two-thirds between 2002 and 2012. The decrease is in line with the decrease in number of flight movements and therefore most likely with exposure to military aircraft sound. Still a considerable proportion of residents suffer from severe annoyance due to military aircraft noise. In addition, some people suffer from high blood pressure or experiencing cardiovascular events (myocardial infarction, stroke) due to exposure to military aircraft noise. No evidence was found for an increased risk of death from all cardiovascular diseases together. An increased risk for death due to stroke was observed in the area with the highest exposure to military aircraft noise. However, several factors are known to contribute to stroke, such as lifestyle factors. Data on lifestyle factors were not available. Therefore, these results are inconclusive with respect to whether or not the increased risk of death due to stroke is a result of exposure to aircraft noise. In 2012, about 29,000 of the approximately 500,000 adult residents in South Limburg suffer from severe noise annoyance. In the region around the airbase Geilenkirchen about 13,000 of the approximately 220,000 adult residents are severely annoyed. Especially residents of municipalities near the airbase like Onderbanken, Brunssum and Schinnen experience much noise annoyance. Selfreported health shows no relation with military aircraft sound. It is estimated that two children, out of 638 in South Limburg, have reading impairment due to aircraft noise. Around the airbase Geilenkirchen this is one additional child with reading ability retardation, out of 272 children with a reading impairment. Of the approximately 160,000 people who have high blood pressure, an estimated number of 80 people have high blood pressure due to the noise of military aircraft, resulting in additional seven people suffering from cardiovascular disease over the next 20 years. Around the airbase Geilenkirchen, an estimated number of 33 people have high blood pressure, resulting in three additional cases of cardiovascular disease over the next 20 years. RIVM conducted this study between June 2012 and December 2013, in cooperation with the Municipal Health Service (GGD) South Limburg and the National Aerospace Laboratory (NLR). The Ministry of Infrastructure and the Environment commissioned the study. National and international experts in the field of aircraft noise and health reviewed design, implementation and initial findings of the study. The design, implementation and findings were in line with their expectations.

Overig

Grootte
9.33MB