Health literacy during the COVID-19 pandemic During the COVID-19 pandemic, the Dutch government

Health literacy during the COVID-19 pandemic During the COVID-19 pandemic, the Dutch government

Go to abstract

Samenvatting

Tijdens de coronapandemie informeerde de Nederlandse overheid inwoners over maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voorbeelden zijn een mondkapje dragen, je laten vaccineren, afstand houden en handen wassen. Deze informatie was voor iedereen hetzelfde (one size fits all) en werd aangeboden via informatiebronnen van de overheid. Denk aan persconferenties en de website van het RIVM.

Om deze informatie te vinden, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken voor het nemen van beslissingen, hebben mensen zogeheten gezondheidsvaardigheden nodig. In Nederland heeft 25 tot 30 procent van de inwoners daar moeite mee. Het RIVM onderzocht daarom hoe overheidsbeleid en de communicatie erover beter kunnen worden afgestemd op gezondheidsvaardigheden. Ook is in kaart gebracht hoe deze vaardigheden kunnen worden verbeterd.

Het is belangrijk dat beleidsmakers weten dat een one size fits all-beleid niet iedereen bereikt. Door meer in gesprek te gaan met inwoners kan beleid beter aansluiten bij veel verschillende doelgroepen. Ook is het belangrijk inwoners bij de ontwikkeling van de communicatie over beleid te betrekken omdat deze interactief, persoonlijk en respectvol moet zijn. Ook moet informatie via kanalen worden gegeven die mensen gebruiken en vertrouwen.

Ook zonder pandemie is het belangrijk om met de opgebouwde netwerken en tussenpersonen te blijven samenwerken. Bijvoorbeeld over andere onderwerpen zoals leefstijl. Bij een nieuwe gezondheidscrisis kunnen deze contacten dan makkelijker worden ingezet.

Om meer grip te krijgen op het leven tijdens een pandemie helpt het als mensen betere gezondheidsvaardigheden hebben. Een manier hiervoor is mensen te leren herkennen wat betrouwbare informatie is. Daardoor zullen zij beter weten wanneer ze te maken hebben met misinformatie. Om gezondheidsvaardigheden blijvend te verbeteren, zou dit een vast onderdeel moeten zijn in het (basis)onderwijs en op het werk.

Dit onderzoek is gedaan om beter voorbereid te zijn op een eventuele volgende pandemie. Het RIVM heeft professionals geïnterviewd die het beleid voor de coronapandemie hebben helpen ontwikkelen en uitvoeren. In de literatuur is gezocht naar onderzoeken over gezondheidsvaardigheden, gedragsmaatregelen en misinformatie.

Abstract

During the COVID-19 pandemic, the Dutch government provided residents with information on measures to prevent the spread of the virus. Examples included wearing a face mask, getting vaccinated, social distancing and hand washing. This information was the same for everyone (‘one size fits all’) and was provided through official sources of information, such as press conferences and the RIVM website.

To find this information and to understand it, assess it and use it to make decisions, people need so called ‘health literacy skills’. In the Netherlands, 25 to 30 per cent of residents struggle with these skills. For this reason, RIVM has investigated how government policies and communication about them could be better tailored to different levels of health literacy. It also identified ways in which health literacy could be improved.

It is important for policymakers to understand that a one-size-fits-all policy will not work for everyone. More interaction with residents improves the suitability of policies for different target groups. It is important to involve residents in developing communication around policies, because this has to be interactive, personal and respectful. Furthermore, information must be provided through channels that people use and trust.

Even after the pandemic, it is important to continue working with the networks and intermediaries that have been established. This work could also cover other topics, such as lifestyle. It will then be easier to use these contacts when a new health crisis arises.

It would be useful for people to have better health literacy, as this will help them to cope better with life during a pandemic. One way of improving health literacy is to teach people to recognise reliable information. That way, when they come across misinformation, they will recognise better. To continue to improve health literacy, it should become a permanent part of the school curriculum and should also be taught in the workplace.

This research was carried out to ensure better preparedness for a future pandemic. RIVM interviewed professionals who helped to develop and implement policies for the COVID-19 pandemic. It also conducted a literature review to find studies on health literacy, behavioural measures and misinformation.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1006 kb