Environmental health guidelines for Municipal Public Health Services: Carbon monoxide in homes

Environmental health guidelines for Municipal Public Health Services: Carbon monoxide in homes

Go to abstract

Samenvatting

Kijk voor de meest actuele versie op https://www.rivm.nl/ggd-richtlijn-mmk-koolmonoxide

De GGD-richtlijn 'Koolmonoxide in woon- en verblijfsruimten' uit 2008 is geactualiseerd. Deze richtlijn ondersteunt GGD'en om vragen van bijvoorbeeld bewoners en gemeenten te beantwoorden en over dit onderwerp te adviseren. Ook kan de richtlijn helpen om voorlichting te geven over de risico's van koolmonoxide. Verbrandingstoestellen GGD-medewerkers zijn meestal niet betrokken bij acute incidenten met koolmonoxide door verbrandingstoestellen, zoals geisers en cv-ketels. Wel krijgen ze regelmatig vragen van bewoners die vermoeden dat zij klachten hebben door koolmonoxide. De GGD beoordeelt of de klachten, zoals hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid, kunnen samenhangen met blootstelling aan koolmonoxide. Dat komt niet alleen voor in woningen met open, afvoerloze verbrandingstoestellen, of bij toestellen die niet voldoende zijn onderhouden. Inmiddels weten we dat dit ook voorkomt in woningen met nieuwe, goed onderhouden, gesloten toestellen. Sishalounges In sishalounges komt koolmonoxide vrij bij de verbranding van kooltjes in waterpijpen. De lucht uit een shishalounge dringt soms door naar de woning erboven, waardoor bewoners last kunnen krijgen van geurhinder en gezondheidsklachten. De GGD kan meten of er koolmonoxide in de woning is, en de bewoners adviseren hoe zij de blootstelling kunnen beperken. Ook kan de GGD contact zoeken met handhavende instanties om ervoor te zorgen dat de shishalounge maatregelen neemt om de koolmonoxideconcentratie te verlagen. Houtpelletopslag Steeds meer mensen kiezen in hun woning voor een houtpelletkachel als verwarming. In de opslagruimte van de houtpellets kan koolmonoxide ontstaan door een chemische reactie van het hout met zuurstof in de lucht. Hierdoor kunnen gevaarlijke concentraties koolmonoxide ontstaan. Voor zover bekend zijn er in Nederland nog geen ernstige incidenten geweest bij particulieren. Hier is wel aandacht voor nodig. Voorlichting en preventie Voor de voorlichting over koolmonoxide zoeken GGD'en aansluiting bij de campagne van Brandweer Nederland. De boodschap is: ventileer, controleer en alarmeer. GGD-richtlijnen Medische Milieukunde De GGD-richtlijnen Medische Milieukunde (MMK) zijn gemaakt zodat GGD'en op dezelfde manier en zo goed mogelijk te werk gaan. De richtlijnen worden gemaakt door professionals van de GGD'en. De coördinatie ervan ligt bij het RIVM.

Abstract

The GGD environmental medical guideline 'Carbon monoxide in residential and common rooms' from 2008 has been updated. This guideline helps Municipal Health Services (GGDs) to answer questions from, for example, residents and municipalities, and give advice on this topic. GGDs can also use the guideline to provide information on the risks associated with carbon monoxide.

Combustion devices
GGD co-workers are not usually involved with acute carbon monoxide-related incidents caused by combustion devices, such as geysers and central heating boilers. They do, however, receive regular questions from residents who suspect that they are suffering from complaints caused by carbon monoxide. The GGD assesses whether the complaints, such as headaches, dizziness and fatigue, could be linked to exposure to carbon monoxide. Not only can residents be exposed to carbon monoxide in homes with open, flueless combustion devices or in the case of devices that are not properly maintained. We are now aware that they can also be exposed to the gas in homes with new, well-maintained, closed devices.

Shisha (water pipe) lounges
In shisha lounges, carbon monoxide is released when charcoal is burned in water pipes. The air from shisha lounges sometimes penetrates the structure of the buildings in question to the apartments above, causing odour nuisance and health problems for residents. The GGD can measure whether there is carbon monoxide in the apartments concerned and advise residents on how to limit the exposure. The GGD can also contact the enforcement authorities to ensure that these shisha lounges take measures to lower the carbon monoxide concentration.

Wood pellet storage
Increasing numbers of people are opting for a wood pellet burner for their central heating. As a result of a chemical reaction between the wood and oxygen in the air, hazardous concentrations of carbon monoxide can arise in rooms in which wood pellets are stored. As far as is known, there have not been any serious incidents at the homes of private individuals in the Netherlands but this does require attention.

Information and prevention
For the education of the public regarding carbon monoxide, GGDs connect with the message used in the Dutch fire service campaign: ventilate, check and alert.

The GGD guidelines for environmental health (MMK) are intended to harmonise and optimise the work of GGDs, and are developed by professionals from the GGDs. RIVM, centre for Environmental Health (cGM) plays a coordinating role with respect to these guidelines.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1110 kb