Environmental health guideline for Municipal Public Health Services : Air quality and health

Environmental health guideline for Municipal Public Health Services : Air quality and health

Go to abstract

Samenvatting

Kijk voor de meest actuele versie op www.rivm.nl/ggd-richtlijn-medische-milieukunde-luchtkwaliteit-en-gezond…

Het RIVM en de GGD'en hebben de GGD-richtlijn 'Luchtkwaliteit en Gezondheid' uit 2008 geactualiseerd. De vernieuwde richtlijn biedt onder meer een actueel overzicht van wetenschappelijke studies naar gezondheid en luchtkwaliteit en de betekenis van nieuwe (Europese) beleidsontwikkelingen. Ook wordt uitgelegd hoe luchtkwaliteit wordt gemeten en berekend. De nadruk ligt op wegverkeer-gerelateerde luchtverontreiniging, maar ook de invloed van bijvoorbeeld andere verkeersbronnen (zoals scheepvaart en brommers), industrie, landbouw en houtrook op de luchtkwaliteit komt aan bod. De richtlijn is geactualiseerd, omdat de kennis over luchtverontreiniging en de effecten op de gezondheid de afgelopen jaren zijn toegenomen. Een betere luchtkwaliteit levert gezondheidswinst op, ook als de concentraties luchtvervuilende stoffen onder de gestelde normen liggen. Hoewel de luchtkwaliteit de laatste decennia is verbeterd, worden op een aantal locaties in Nederland de Europese grenswaarden overschreden. Verbetering is noodzakelijk om deze situaties positief te beïnvloeden en toekomstige hoge blootstellingen aan vervuilende stoffen te voorkomen. De richtlijn is een hulpmiddel voor de GGD'en om gemeenten en provincies te adviseren en burgers te informeren over de lokale luchtkwaliteit. GGD'en kunnen voorstellen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren en advies geven over de ruimtelijke inrichting nabij drukke verkeerswegen. Op basis van advies van de GGD kunnen gemeenten aanvullend lokaal beleid formuleren om de bevolking, en hooggevoelige groepen in het bijzonder, te beschermen. Daarnaast kan de GGD erop wijzen dat goede communicatie tussen gemeenten en de bevolking over dit onderwerp belangrijk is en hiervoor praktische adviezen geven. De GGD-richtlijnen medische milieukunde (MMK) zijn bedoeld om het handelen van GGD'en te harmoniseren en te optimaliseren.

Abstract

Since the knowledge about air pollution and its effects on health has increased in recent years, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and Municipal Public Health Services (GGDs) in the Netherlands have updated the GGD guideline 'Air quality and health', published in 2008. The revised guideline provides an up-to-date overview of scientific studies on health and air quality and discusses the implications of recent developments in (European) policies. In addition, the guideline explains how air quality can be measured and calculated. The emphasis is on road traffic-related air pollution. However, the influence on air quality of other traffic-related sources (such as shipping and mopeds), industry, agriculture and wood smoke is also taken into account.

Improved air quality results in health gains, even if the concentrations of air pollutants are below the set standards. Although air quality has improved in recent decades, the standards are exceeded at a number of locations in the Netherlands. Improvement of air quality is necessary to positively influence these situations and to prevent future high exposures to pollutants.

The guideline is a tool to be used by GGDs when advising local authorities and informing the public about local air quality. The GGD can propose measures to improve air quality and can advise on spatial planning near busy roads. Local authorities can use the GGD advice as a basis for additional local policies in order to protect the population and, in particular, vulnerable groups. In addition, the GGD can emphasize the importance of a dialogue on this subject between local authorities and the public, and can provide practical advice to support this process.

The GGD guidelines for environmental health (MMK) are intended to harmonise and optimise the work of GGDs. This guideline may be deviated from in accordance with the local situation.