Go to abstract

Samenvatting

In een eerder verschenen rapport werden de vijf submodellen van het energiemodel in detail beschreven. In dit rapport worden een aantal toepassingen met het (stand alone) TIME-model gepresenteerd. Het rapport beschrijft de kalibratie voor de wereld versie voor de periode 1900-1990. Gegeven de exogene drivers zoals bevolking en economische activiteiten worden de energievraag, de brandstofmix, de brandstofprijzen, de energie-investeringen en de CO2-emissies berekend en vergeleken met geobserveerde waarden. De aannamen om een goede fit te krijgen met de historische data komen aan de orde, alsook de gebruikte methodologie voor scenario constructie. Verder worden onzekerheden en aannamen besproken aangaande structurele verandering, energie efficiencyverbeteringen, lange termijn aanbod kostencurven van fossiele brandstof voorraden en technologie voor alternatieve opties voor de aanbod van energie. Een toepassingen van de scenario methodologie is besproken voor het IS92a scenario van de IPCC (IPCC, 1992) en enkele scenario's van andere instituten, waarbij aangegeven werd welke aannames nodig waren om ze te reproduceren. Vervolgens komen respectievelijk aan de orde energietoekomsten volgens alternatieve perspectieven, ofwel wereldbeelden ; enkele optimale reductiestrategieen waarbij gebruik gemaakt is van het CYCLES model van TARGETS om de milieu-impacts van de scenario's te analyseren ; de rol van technologische verandering om de klimaatdoelstellingen te halen.

Abstract

In a previous report the five submodels of the energy model were described in detail. Here, a number of applications with the (stand-alone) TIME model are presented. In this report the calibration of the world version for the period 1900-1990 is described. Given the exogenous drivers like population size and economic activities, the energy demand, fuel mix, fuel prices, energy investments and CO2 emissions are calculated and compared with observed values. Assumptions to be made for deriving a suitable fit with the observed values were discussed as well as the methodology as used for scenario construction, uncertainties and assumptions on structural change, energy efficiency improvements, long-term supply cost curves of fossil fuel resources and technology in energy supply options. An application of the scenario methodology is discussed where a reference scenario is constructed based on the IS92a scenario of the IPCC. Furthermore, some scenarios from other institutions are investigated by assessing their outcomes in terms of the underlying assumptions. Next subjects described are futures according to alternative perspectives or world views ; some results of optimised mitigation strategies using the CYCLES module of TARGETS to assess the impacts of scenarios ; the role of technological change in meeting climate change policy targets.

Resterend

Grootte
0MB