Emissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2015

Emissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2015

Go to abstract

Samenvatting

In 2015 is de totale uitstoot van broeikasgassen van Nederland met ongeveer 4 procent gestegen ten opzichte van de emissie in 2014. Deze stijging komt vooral doordat er meer elektriciteit is geproduceerd in de door steenkool gestookte elektriciteitscentrales. Daarnaast is er meer brandstof gebruikt voor ruimteverwarming dan in 2014 als gevolg van de koudere winter. Totaal van alle broeikasgassen gedaald De totale emissie van broeikasgassen naar de lucht wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten en bedroeg in 2015 195,2 miljard kilogram (megaton of teragram). Ten opzichte van het zogeheten Kyoto-basisjaar (223,1 miljard kilogram CO2-equivalenten) is dit een afname van ongeveer 12,5 procent. Dit basisjaar, dat afhankelijk van het broeikasgas 1990 of 1995 is, dient voor het Kyoto-protocol als referentiejaar voor de uitstoot van broeikasgassen. CO2 emissie gestegen tot boven niveau 1990 De emissie van CO2 lag in 2014 voor het eerst onder het niveau van het basisjaar 1990. In 2015 is de CO2-uitstoot toegenomen met 4,5% en komt daarmee weer boven het niveau van het basisjaar 1990 (+1,5 procent) te liggen. Deze toename werd voor de totale emissie van broeikasgassen ruim gecompenseerd door de lagere emissies van methaan, distikstofoxide en gefluoreerde gassen (CH4, N2O en F-gassen). Dit blijkt uit een inventarisatie van broeikasgasemissies die het RIVM jaarlijks op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) opstelt. Met deze inventarisatie voldoet Nederland aan de nationale rapportageverplichtingen voor 2017 van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC), van het Kyoto Protocol en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De inventarisatie bevat verder trendanalyses voor de emissies van broeikasgassen in de periode 1990-2015, een analyse van belangrijkste emissiebronnen ('sleutelbronnen'), evenals de onzekerheid in hun emissies. Daarnaast zijn in de inventarisatie de gebruikte berekeningsmethoden beschreven, evenals databronnen en gebruikte emissiefactoren. Ten slotte bevat het een overzicht van het kwaliteitssysteem en de validatie van de emissiecijfers door de Nederlandse Emissieregistratie.

Abstract

Total greenhouse gas (GHG) emissions from the Netherlands in 2015 increased by approximately 4%, compared with 2014 emissions. This increase was mainly the result of the increased electricity production in coal fired plants compared to 2014. Furthermore fuel combustion in all sectors was increased as the winter of 2015 was less mild as the one in 2014.

In 2015, total GHG emissions (including indirect CO2 emissions and excluding emissions from Land use, land use change and forestry (LULUCF)) in the Netherlands amounted to 195.2 Tg CO2 eq. This is approximately 12.5% below the emissions in the base year2 (223.1 Tg CO2 eq).

CO2 emission have increased above the level in the base year 1990 in 2015 (+ 1.5%). This increase was offset by the reduction in the emissions since 1990 of methane, nitrous oxide and fluorinated gases (CH4, N2O and F-gases).

This report documents the Netherlands' 2017 annual submission of its greenhouse gas emissions inventory in accordance with the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2006) provided by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol and the European Union's Greenhouse Gas Monitoring Mechanism.

The report includes explanations of observed trends in emissions; an assessment of the sources with the highest contribution to the national emissions (key sources) and the uncertainty in their emissions; an itemization of methods, data sources and emission factors (EFs) applied; and a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data.

Resterend

Grootte
9.81MB