Getting grip on Chemicals : Annual report Bureau REACH 2018

Getting grip on Chemicals : Annual report Bureau REACH 2018

Go to abstract

Samenvatting

Chemische stoffen zijn niet weg te denken uit onze maatschappij, van weekmakers in plastic, brandvertragers in matrassen tot kleurstoffen in verf. Om ervoor te zorgen dat deze stoffen veilig worden geproduceerd en gebruikt, is Europese wetgeving van kracht. Hierin staat beschreven waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. Twee verordeningen zijn het belangrijkst: REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen) en CLP (Classificatie, Labelling en Packaging van stoffen en mengsels). De verordeningen gelden voor alle Europese landen. Bureau REACH van het RIVM ondersteunt en adviseert (namens) overheden over de uitvoering van deze Europese wetgeving. Dit gebeurt in opdracht van de ministeries IenW, VWS en SZW. In dit jaarverslag staan op hoofdlijnen de activiteiten in 2018 beschreven en zijn enkele specifieke cases uitgelicht. Voorbeelden zijn de aandacht voor nieuwe stoffen in bijvoorbeeld drinkwater die als zorgwekkend worden beschouwd (zoals GenX), alternatieve testmethoden voor dierproeven, en het voorstel om de maximaal toegestane hoeveelheid PAK's in rubbergranulaat te verlagen. Bureau REACH stelt onder andere dossiers op om aanvullende informatie over de schadelijkheid van een stof te vragen aan de producent, of om de stof te identificeren als 'zeer ernstige zorgstof'. Ook kan REACH de classificatie van een stof voor heel Europa vaststellen, oftewel de duiding van de gevaarlijke eigenschappen (zoals kankerverwekkend). Verder beoordeelt Bureau REACH dossiers die door andere landen en de industrie worden ingediend.

Abstract

Chemical substances are everywhere in our society, like plasticizers in polymers, flame-retardants in matrasses and pigments in paints. European legislation warrants safe production and use of these substances. It lists the tasks and the responsibilities of companies and regulators. The two main regulations in Europe are: REACH (registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals) and CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures). The regulations cover the whole of the EU.

Bureau REACH of the RIVM supports and advices (on behalf of) the government in the execution of this European legislation. This is done in commission of the Ministries IenW, VWS and SZW. This annual report describes the main activities in 2018 and highlights some specific cases. Examples are possible new substances of concern in drinking water (like GenX), alternative test methods for animal testing and the restriction proposal to lower the maximum content for PAHs in rubber granules.

Amongst others, Bureau REACH prepares dossiers to request additional toxicological information on the properties of a substance from the producer, or to identify a chemical as substance of very high concern. In addition, a harmonized classification in Europa can be determined, by indicating the hazardous properties (for instance carcinogenic). Furthermore, Bureau REACH assesses dossiers prepared by other Member States and by industry.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
833 kb