Go to abstract

Samenvatting

Binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam zijn honderden grondwaterputten aanwezig. Een deel daarvan kan mogelijk gebruikt worden om het bestaande meetnet grondwaterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) uit te breiden. De geïnventariseerde grondwaterputten worden momenteel gebruikt om de grondwaterkwaliteit en/of de grondwaterkwantiteit te bepalen. Gemeten wordt op diepten (filterdiepten) die variëren van net onder het maaiveld tot tientallen meters daaronder. Dit blijkt uit een inventarisatie door het RIVM van de grondwaterputten in de vier grote steden, in opdracht van het ministerie van VROM. De putten voor grondwaterkwaliteit zijn in beginsel geschikt voor het KRW-meetnet grondwaterkwaliteit. Of de putten voor grondwaterkwantiteit daarvoor inzetbaar zijn hangt onder andere af van de staat van onderhoud, de gebruikte constructie en materialen. Deze geschiktheid kon tijdens deze inventarisatie nog niet voor alle putten worden vastgesteld. Hiervoor wordt een vervolgonderzoek aanbevolen. De geïnventariseerde grondwaterputten worden beheerd door gemeenten, provincies, het Rijk, TNO en enkele waterschappen. Het meetnet grondwaterkwaliteit voor de KRW is nu opgebouwd uit grondwaterputten van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit en de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit met filterdiepten van 10 en 25 meter onder het maaiveld. In het stedelijk gebied hebben deze meetnetten weinig grondwaterputten, waardoor het KRW-meetnet mogelijk niet representatief is.

Abstract

Hundreds of groundwater wells are present within the municipalities of Amsterdam, Utrecht, The Hague and Rotterdam. It may be possible to use a number of these wells to expand the existing monitoring network for groundwater quality for the Water Framework Directive (WFD). The inventoried groundwater wells are currently being used to determine groundwater quality and/or quantity. Measurements are carried out at depths (filter depth) ranging from just under the ground surface to tens of meters below the surface. These were the results of a survey of groundwater wells in four major cities in the Netherlands performed by the RIVM by order of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM).
The inventoried groundwater quality wells are in principle suitable for monitoring groundwater quality in the WFD- monitoring network. Whether the groundwater quantity wells are also suitable for monitoring groundwater quality depends on, among other factors, the maintenance status of the well, the construction type and the materials used for construction. The suitability for monitoring groundwater quality could not be determined for all wells during the inventory and, therefore, additional studies are recommended. Management of the inventoried groundwater wells is the responsibility of the municipalities, provinces, national government, TNO and a number of different water boards.
The groundwater monitoring network for the WFD comprises groundwater wells of the National Groundwater Quality Monitoring Network and the Provincial Groundwater Quality monitoring networks with filter depths of 10 and 25 meters below ground. These monitoring networks have few groundwater wells in urban areas, which may result in the WFD monitoring network not being representative.

Overig

Grootte
13.82MB