Go to abstract

Samenvatting

Nieuwe concentratie- en depositiekaarten voor NSL en PAS. Het RIVM presenteert de nieuwe kaarten waarin de concentraties van zeven luchtverontreinigende stoffen in Nederland staan weergegeven. Tevens worden nieuwe kaarten gepresenteerd van de mate waarin vermestende stoffen op de grond neerslaan. Deze kaarten geven een beeld van de luchtkwaliteit en depositie in Nederland. Ze worden gebruikt in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De kaarten hebben een wettelijke status en gelden als toetssteen voor ruimtelijke ordeningsplannen. Ze zijn gemaakt op basis van metingen en modelberekeningen voor de periode 2010-2030. De kaarten zijn online beschikbaar via www.rivm.nl/gcn. In dit achtergrondrapport staat beschreven hoe de kaarten zijn gemaakt en wat er is veranderd ten opzichte van het rapport uit 2010. De concentratie- (GCN) en depositiekaarten (GDN) zijn gebaseerd op een raming van de economische groei en het nationale en Europese milieubeleid. De concentratiekaarten van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5) verschillen op een beperkt aantal locaties met die uit de rapportage van 2010. In de buurt van drukke vaarwegen voor de binnenvaart zijn de concentraties stikstofdioxiden iets lager dan vorig jaar is ingeschat, terwijl de fijnstofconcentraties in de buurt van de havens hoger zijn. Een belangrijk verschil ten opzichte van vorig jaar is de lagere hoeveelheid stikstofdioxide die dieselpersonenauto's uitstoten. Hierdoor is het aantal locaties in Nederland waar in 2015 de grenswaarde voor de concentratie van stikstofdioxide mogelijk wordt overschreden naar verwachting wat lager dan vorig jaar werd geschat. Het aantal locaties in Nederland waar in 2011 de grenswaarde voor de concentratie van fijn stof (PM10) mogelijk wordt overschreden, zal ongeveer hetzelfde zijn als de schattingen uit het voorgaande jaar.

Abstract

RIVM presents the new maps with concentrations of seven air pollutants in the Netherlands. It also presents the new maps for the deposition of eutrofying compounds. These maps show the collective picture of the air quality and deposition in the Netherlands. They are being used by the national air quality collaboration program (NSL) and the programmatic approach to nitrogen (PAS) of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation. The maps have a legal status and are a touchstone for new infrastructural projects. They are based on measurements and model calculations for the period 2010-2030.
The maps are available online, at www.rivm.nl/gcn. This report presents the methods used for producing the maps and shows the differences with the maps produced in 2010. The concentration (GCN) and deposition (GDN) maps are based on a scenario for economic growth and the Dutch and European environmental policies.
The maps with concentrations of nitrogen dioxide (NO2) and particulate matter (PM10 and PM2.5) differ in a limited number of locations with those reported in 2010. The concentrations close to busy routes for inland shipping are lower than estimated last year, while the concentrations of particulate matter close to the harbors are higher.
An important difference compared to last year is the lower estimated amount of nitrogen dioxide emitted by diesel passenger cars. This will probably result in a reduction in the number of locations for which the limit value for the concentration of nitrogen dioxide is exceeded in the Netherlands in 2015 compared to last year's estimates. The number of locations where the limit value for the concentration of particulate matter (PM10) is exceeded in the Netherlands in 2011 will probably be similar to last year's estimates.

Overig

Grootte
5.33MB