Go to abstract

Samenvatting

Nieuwe concentratie- en depositiekaarten voor NSL en PAS Het RIVM presenteert de nieuwste kaarten waarop de concentraties in de lucht van onder andere stikstofdioxide en fijn stof in Nederland staan weergegeven in 2012. Ook worden kaarten gepresenteerd van de mate waarin stikstof op de bodem neerslaat in dat jaar. Daarnaast zijn toekomstberekeningen gemaakt voor de periode 2015-2030. De kaarten worden gebruikt voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) waarmee ruimtelijke ordeningsplannen wettelijk worden getoetst. Hogere bijdragen aan concentraties vanuit het buitenland In de kaarten, gebaseerd op berekeningen en metingen, zijn de effecten meegenomen van de nieuwe verplichtingen voor landen om emissies te reduceren. Deze verplichtingen komen voort uit het herziene Gotenburg-protocol van de Verenigde Naties van mei 2012, waarin de maximaal toegestane emissies voor 2020 zijn vastgesteld. Deze waarden zijn hoger dan vorig jaar was verondersteld, waardoor de bijdrage aan de concentraties stikstofdioxide en fijn stof uit de landen die Nederland omringen hoger uitvallen dan eerder was geraamd. Als gevolg hiervan zijn de verwachte concentraties voor de luchtkwaliteit in Nederland in 2015 en 2020 hoger. Lagere concentraties in 2012, maar hogere inschatting voor 2015 De gemeten concentraties van stikstofdioxide (NO2) waren in 2012 lager dan in 2011. De daling in steden die voor 2015 is berekend, zal echter iets minder sterk zijn dan vorig jaar was geraamd. Een belangrijke oorzaak hiervoor zijn de hierboven genoemde nieuwe emissieverplichtingen. Verder zijn voor het eerst stikstofoxide-emissies uit mestopslag meegenomen in de totale uitstoot van stikstofoxide. Deze extra bron is meegenomen omdat er sinds 2012 een rapportageverplichting voor is aan de EU. Ook zijn de geraamde emissies van dieselpersonenauto's hoger. Uit nieuwe metingen blijkt namelijk dat de emissies van deze categorie auto's ongunstiger zijn dan verwacht. De concentratie fijn stof (PM10) laat dezelfde tendens zien: de gemeten concentraties in 2012 zijn lager dan in 2011, maar ook deze concentratie daalt naar verwachting de komende jaren minder sterk. Ook hier komt dat door de hogere toegestane emissies voor het buitenland. Op basis van de huidige inzichten is de kans groot dat het aantal locaties in Nederland waar mogelijk de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof worden overschreden, hoger is dan de inschattingen van vorig jaar in het NSL aangaven. Stikstofdepositie daalt naar verwachting meer De neerslag van stikstof op de bodem in Nederland tot 2030 laat het tegenovergestelde beeld zien: deze daalt sterker dan in 2012 was geschat. Dit komt omdat een nauwkeurigere berekeningsmethodiek van de ammoniakuitstoot lagere waarden berekent. Daarnaast is het effect ingecalculeerd van voorgenomen PAS-maatregelen om de ammoniakuitstoot vanuit stallen en bij het uitrijden van mest op het land te beperken.

Abstract

New maps of concentrations and depositions for NSL and PAS In this report, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) presents the latest maps of air concentrations in the Netherlands for several substances, including nitrogen dioxide and particulate matter for 2012. It also presents the maps for the deposition of nitrogen compounds to the soil for that year. Calculations for the future (2015-2030) have also been made. The maps are being used in the national air quality collaboration programme (NSL) and for the programmatic approach to nitrogen (PAS) for monitoring new spatial planning projects. Larger contributions to concentrations from abroad In the maps, which are based on model calculations and measurements, the effects of the new obligations stipulated in the United Nations' revised Gothenburg Protocol (May 2012) to reduce emissions have been taken into account. The agreed maximum emissions are higher that assumed last year, resulting in a larger contribution to the concentrations of nitrogen dioxide and particulate matter from the countries surrounding the Netherlands than last year's forecast. As a result, higher concentrations have been projected for 2015 and 2020. Lower concentrations in 2012, but higher estimates for 2015 he measured concentrations of nitrogen dioxide (NO2) were lower in 2012 than in 2011. However, the expected decrease in cities for 2015 will probably be slightly less than was predicted last year. One important reason for this can be found in the above mentioned new emission obligations. Furthermore, nitrogen oxide emissions from manure storage have been included in the total nitrogen oxide emissions for the first time. This additional source is included because since 2012 there is a reporting obligation for the EU. Also, the projected emissions from diesel passenger cars are higher, because new measurements have shown that emissions from this category of cars are worse than had been expected. The concentrations of particulate matter (PM10) show the same trend: the measured concentrations were lower in 2012 than in 2011; but the decrease in the next few years is likely to be less than was expected last year, due to the higher emissions abroad. Based on these findings, it is likely that the number of locations in the Netherlands where the limit values for nitrogen dioxide and particulate matter will probably be exceeded, is higher than that given in last year's estimates of the NSL. Nitrogen deposition is expected to decrease more Estimates for the deposition of nitrogen to the soil in the Netherlands up to 2030, show the opposite trend - they are decreasing more than was expected last year. This is due both to a more accurate calculation method for the ammonia emission, and by taking into account the effects of proposed measures to reduce ammonia emissions from animal housing and when spreading manure on land.

Overig

Grootte
5.07MB