Large-scale concentration and deposition maps of the Netherlands. 2021 report

Large-scale concentration and deposition maps of the Netherlands. 2021 report

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM maakt elk jaar kaarten van de luchtverontreiniging in Nederland. Dit gebeurt voor de voor luchtverontreiniging belangrijke stoffen, waaronder stikstofdioxide, ammoniak en fijnstof. Ook wordt de neerslag van stikstof (depositie) in kaart gebracht. Het RIVM gebruikt zowel berekeningen als metingen om de kaarten te maken. Zo komen de resultaten het beste overeen met de werkelijke situatie. Naast de kaarten over het voorgaande jaar, stelt het RIVM verwachtingen op voor de concentraties en depositie in 2025 en 2030.

De kaarten tonen de ontwikkeling van de luchtkwaliteit en de stikstofdepositie in Nederland. Overheden gebruiken de kaarten om beleid te maken voor een betere luchtkwaliteit en minder stikstofdepositie. Luchtverontreiniging is schadelijk voor de volksgezondheid. Te veel stikstofdepositie op natuurgebieden is schadelijk voor het aantal en de variatie van planten- en diersoorten.

De concentraties van de meeste luchtvervuilende stoffen dalen al gedurende tientallen jaren. Deze daling is in 2020 versterkt door de gevolgen van maatregelen die genomen zijn vanwege de uitbraak van SARS-COV-2 (corona). Het is niet duidelijk in hoeverre deze effecten in de toekomst blijven bestaan.

Stikstofdioxide- en fijnstofconcentraties

De concentraties stikstofdioxide in de lucht zijn in 2020 veel lager dan in 2019, gemiddeld ongeveer 20 procent lager. Dat komt vooral doordat er in 2020 minder wegverkeer was door de coronamaatregelen, zoals het thuiswerken. Naar verwachting zullen de concentraties stikstofdioxiden in 2030 ongeveer 40 procent lager zijn dan in 2018.

De concentraties fijnstof waren in 2020 ook lager dan in 2019; PM10 ongeveer 10 procent en PM2,5 ongeveer 15 procent. De verwachting is dat deze concentraties in 2030 ongeveer 25 respectievelijk 40 procent lager zullen zijn dan in 2018.

Stikstofdepositie

Ammoniak levert een belangrijke bijdrage aan de stikstofdepositie. De concentraties ammoniak in de lucht zijn een graadmeter voor de hoeveelheid ammoniak die neerslaat. De ammoniakconcentraties zijn in 2020 ongeveer hetzelfde gebleven als in 2019 (3 procent lager).

De ontwikkeling van stikstofdepositie in natuurgebieden is in deze rapportage niet uitgewerkt. De gemiddelde stikstofdepositie op het hele Nederlandse landoppervlak was in 2020 lager dan in 2019. Deze verlaging (9 procent) valt echter binnen de bandbreedte van de jaarlijkse fluctuatie, onder andere door weersomstandigheden. Voor de prognoses op lange termijn konden de Nederlandse Klimaatwet en Stikstofwet (april 2021) nog niet worden meegenomen. Andere Nederlandse maatregelen, evenals concrete maatregelen in het buitenland om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te verlagen, zijn wel meegenomen. De verwachting voor 2030 is dat de stikstofdepositie dan 19 procent lager kan zijn dan in 2018.

Abstract

Every year, RIVM prepares maps that show the air pollution in the Netherlands. It does so for several substances, including nitrogen dioxide, ammonia, and particulate matter. The deposition of nitrogen is also mapped out. In addition to the annual calculations and measurements, RIVM calculates prognoses for the concentrations and deposition in 2025 and 2030. This ensures that they are as accurate as possible.

These maps are used to monitor the development of the air quality and nitrogen deposition in the Netherlands. Government authorities base new policy for improving air quality and reducing nitrogen deposition on these maps. Air pollution is a health hazard. Excessive nitrogen deposition in nature reserves causes the number of animal and plant species living in these ecosystems to decline.

Generally speaking, the concentrations of air pollutants have already been declining for decades. This decline was accelerated in 2020 as a consequence of the measures that were implemented following the outbreak of COVID-19. It is uncertain to what extent these effects will continue to play a role in the future.

Nitrogen dioxide and particulate matter concentrations
The concentrations of nitrogen dioxide measured in the air in 2020 were much lower than in 2019, on average approximately 20 percent lower. This was due primarily to the reduction in road traffic in 2020 as a result of the COVID-19 measures such as working from home. The concentrations of nitrogen dioxides in 2030 are expected to decline by approximately 40 percent in comparison to 2018.

The concentrations of particulate matter in 2020 were also much lower than in 2019; PM10 declined by approximately 10 percent and PM2.5 by approximately 15 percent. The prognoses for these concentrations in 2030 are approximately 25 percent and 40 percent less, respectively, than in 2018.

Nitrogen deposition
The average nitrogen deposition on the total land area of the Netherlands in 2020 was approximately 9 percent lower than in 2019. This difference is small with respect to annual fluctuations. The deposition of nitrogen in 2030 is expected to decline by approximately 19 percent in comparison to 2018. This reduction is driven by the measures implemented in the Netherlands and outside the Netherlands aimed at reducing the emissions of air pollutants. This takes place due to European legislation. The effects of the Dutch Climate Act and Nitrogen Act (March 2021) could not yet be included in the calculations.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
3108 kb