Large-scale concentration maps for the Netherlands. 2023 report

Large-scale concentration maps for the Netherlands. 2023 report

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM maakt elk jaar kaarten van de luchtverontreiniging in Nederland. Dit gebeurt voor verschillende stoffen, waaronder stikstofdioxide en fijnstof . Het RIVM gebruikt zowel modelberekeningen als metingen om de kaarten te maken. Zo komen de concentraties het best overeen met de werkelijke situatie in het afgelopen jaar. Daarnaast maakt het RIVM kaarten van de verwachte concentraties voor de jaren 2025 en 2030. Dit keer zijn voor het eerst ook indicatieve kaarten gemaakt van de verwachtingen voor 2035 en 2040.

Luchtverontreiniging is schadelijk voor de volksgezondheid. De GCNkaarten worden gebruikt om de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland te volgen. Overheden gebruiken de toekomstverwachtingen om beleid te maken voor een betere luchtkwaliteit.

De luchtkwaliteit was in 2022 over het algemeen iets slechter dan in 2021. De veranderingen zijn kleiner dan de jaarlijkse schommelingen door de weersomstandigheden, zoals de temperatuur en de droogte. In 2030 zijn de concentraties stikstofdioxiden en fijnstof naar verwachting weer gedaald.

Concentraties stikstofdioxide en fijnstof

De gemiddelde concentraties stikstofdioxide in de lucht waren in 2022 iets hoger (circa 4 procent) dan in 2021. Naar verwachting zullen de concentraties stikstofdioxide in 2030 ongeveer 26 procent lager zijn dan in 2021. Dat komt onder andere doordat er steeds meer schonere auto’s worden verkocht die minder stikstofoxiden uitstoten.

Ook de gemiddelde concentraties fijnstof waren in 2022 iets hoger dan in 2021; de concentratie van de deeltjesgrootte PM10 fijnstof (fijnstof) steeg ten opzichte van 2021 met ongeveer 6 procent en die van PM2,5 fijnstof (fijnstof) ongeveer 3 procent. Verwacht wordt dat de concentraties in 2030 lager zullen zijn dan in 2021: ongeveer 9 procent voor PM10 en 15 procent voor PM2,5. Dat komt vooral omdat er naar verwachting steeds minder gassen worden uitgestoten waar concentraties fijnstof voor een deel uit ontstaan. Denk aan ammoniak, stikstofdioxide en zwaveldioxide.

Dit jaar worden de gegevens over de stikstofdepositie (GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland (Grootschalige Depositiekaarten Nederland)-kaarten) apart gepubliceerd.

Abstract

Each year, RIVM creates maps to illustrate the air pollution in the Netherlands. This pollution is caused by many different substances, including nitrogen dioxide and fine particles. RIVM uses both calculation models and measurements to create these maps. This ensures that the concentrations shown are as close as possible to the actual situation in the past year. RIVM also creates maps of the concentration forecasts for 2025 and 2030. For the first time, it has additionally created indicative maps of the concentration forecasts for 2035 and 2040.

Air pollution is a public health hazard. The large-scale concentration (GCN) maps are used to track the development of air pollution in the Netherlands. Governments use the forecasts to draw up policy aimed at improving the air quality.

The air quality in 2022 was generally slightly worse than that in 2021. The changes were smaller than normal fluctuations caused by weather conditions, such as temperature and drought. The concentrations of nitrogen dioxide and fine particles are forecast to be lower in 2030.

Concentrations of nitrogen dioxide and fine particles
The average concentrations of nitrogen dioxide in the air in 2022 were slightly higher (around 4 percent) than those in 2021. The concentrations of nitrogen dioxide in 2030 are forecast to be approximately 26 percent lower than they were in 2021. Reasons for this include the mounting sales of cleaner cars that emit fewer nitrogen oxides.

The average concentrations of fine particles in 2022 were also slightly higher than in 2021. The concentration of PM10-sized particles rose by about 6 percent compared to 2021, with the concentration of PM2.5-sized particles increasing by around 3 percent. The concentrations are forecast to be lower in 2030 than they were in 2021, with a decrease of around 9 percent for PM10-sized particles and 15 percent for PM2.5-sized particles. This is mainly due to the expected downward trend in emissions of gases that contribute to concentrations of fine particles, such as ammonia, nitrogen dioxide and sulphur dioxide.

The data on nitrogen deposition (GDN maps) will be published separately later this year.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2182 kb