Large-scale concentration maps for the Netherlands. 2024 report

Large-scale concentration maps for the Netherlands. 2024 report

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM maakt elk jaar kaarten van de luchtverontreiniging in Nederland. Dit gebeurt voor verschillende stoffen in de lucht, waaronder stikstofdioxide en fijnstof. Het RIVM gebruikt zowel modelberekeningen als metingen om deze GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)-kaarten te maken. Zo komen de concentraties het best overeen met de werkelijke situatie in het afgelopen jaar.

De luchtkwaliteit was in 2023 beter dan in 2022. De veranderingen komen vooral door de weersomstandigheden. Omdat het meer regende dan in afgelopen jaren, kwamen meer luchtverontreinigende stoffen met de regen op de grond terecht. Daarnaast waaide het harder, waardoor de stoffen zich meer door de lucht verspreiden.

De gemiddelde concentraties stikstofdioxide in de lucht waren in 2023 lager (ruim 23 procent) dan in 2022. Ook de gemiddelde concentraties fijnstof waren in 2023 lager dan in 2022. De concentratie van de deeltjesgrootte PM10 fijnstof (fijnstof) daalde ten opzichte van 2022 met bijna 13 procent en die van PM2,5 fijnstof (fijnstof) met bijna 15 procent.

In elk onderzoek kijken we hoe zeker we zijn van onze berekeningen. In dit onderzoek zijn er ook onzekerheden in de berekenende concentraties. De onzekerheden zijn voor het Nederlands gemiddelde ongeveer 10 procent. Dat betekent dat de berekende waarde zeer waarschijnlijk niet meer dan 10 procent afwijkt van de hoeveelheid stoffen die er in de lucht zit. Op specifieke locaties zijn de onzekerheden in de concentraties groter.

Slechte luchtkwaliteit is schadelijk voor de gezondheid. De GCN-kaarten worden gebruikt om de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland te volgen. Overheden gebruiken de toekomstverwachtingen om beleid te maken voor een betere luchtkwaliteit.

Dit keer maakte het RIVM geen nieuwe kaarten van de verwachte concentraties voor de jaren tot en met 2040. Deze worden voortaan om het jaar gemaakt. Dat past bij de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving, die de verwachte effecten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid op de luchtkwaliteit beschrijft. De kaarten die vorig jaar over de toekomst zijn gemaakt, gelden nog steeds. De gegevens over de stikstofdepositie (de GDNkaarten) publiceert het RIVM sinds 2023 niet meer samen met de GCNkaarten.

Abstract

Each year, RIVM creates maps to illustrate the air pollution in the Netherlands. It does this for several airborne substances, including nitrogen dioxide and fine particles. RIVM uses both calculation models and measurements to create these large-scale concentration (GCN) maps. This ensures that the concentrations shown are as close as possible to the actual situation in the past year.

In 2023, the air quality was better than in 2022, with changes mainly due to the prevailing weather conditions. Because it rained more than in previous years, more air pollutants ended up on the ground with the rain. In addition, the wind was blowing harder, causing the pollutants to disperse more through the air.

The average concentrations of nitrogen dioxide in the air were lower in 2023 (more than 23 per cent) than in 2022. The average concentrations of fine particles were also lower in 2023 than in 2022. Compared to 2022, the concentration of PM10 particles was almost 13 per cent lower and the concentration of PM2.5 particles almost 15 per cent lower.

The calculated concentrations are subject to an uncertainty factor. For Dutch averages, the uncertainty factor is around 10 per cent. This means that the calculated value is very unlikely to deviate from the amount of substances in the air by more than 10 per cent. At specific locations, the concentrations are more uncertain.

Poor air quality is harmful to health. The GCN maps are used to track the development of air pollution in the Netherlands. Governments use the forecasts to draw up policy aimed at improving the air quality.

This time, RIVM did not produce new maps of projected concentrations for the years up to and including 2040. From now on, these will be produced every other year. This is in keeping with the Climate and Energy Report of the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, which describes the projected effects of Dutch climate and energy policies on air quality. The maps made about the future last year still apply. As from 2023, RIVM publishes nitrogen deposition data (GDN maps) separately from the GCN maps.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1460 kb