Feasibility of research into exposure to pesticides and health of local residents

Feasibility of research into exposure to pesticides and health of local residents

Go to abstract

Samenvatting

Mensen die in de buurt van landbouwpercelen wonen, kunnen worden blootgesteld aan chemische bestrijdingsmiddelen. Het is nog niet duidelijk hoe schadelijk dit is voor de gezondheid. Het RIVM heeft samen met andere instituten in 2018 en 2020 mogelijke gezondheidseffecten verkend. Daaruit kwamen aanwijzingen dat enkele gezondheidseffecten samenhangen met ‘wonen in de buurt van bepaald gewas’. Maar deze resultaten konden met de beschikbare informatie niet worden verklaard.

In 2020 heeft de Gezondheidsraad daarom geadviseerd om meer gezondheidsonderzoek te doen naar de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en de gezondheid van omwonenden. Er is vooral meer inzicht nodig in effecten op de lange termijn. De Gezondheidsraad stelde als voorwaarde dat de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen beter moest worden bepaald. Het RIVM raadde daarnaast aan om meer informatie over leefstijl van omwonenden in het onderzoek te betrekken.

Het RIVM heeft daarna van vijf onderzoeksmogelijkheden uitgezocht welke haalbaar en zinvol zijn. Per ziekte of aandoening is aangegeven welke vorm van onderzoek, of een combinatie, het meest geschikt is om een verband met een blootstelling aan te tonen. Ook is aangegeven hoe lang het onderzoek duurt en hoeveel het kost. Op basis van dit overzicht kiezende ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) welk onderzoek zal worden uitgevoerd.

Bij de onderzoeksmogelijkheden ligt de nadruk op ziektes aan het zenuwstelsel, zoals leerachterstanden bij kinderen en de ziekte van Parkinson. Ook gaat het om aandoeningen aan de luchtwegen (COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem))) en bepaalde vormen van kanker, zoals leukemie bij kinderen. Tot slot worden acute effecten onderzocht, zoals (oog-) irritatie .

De onderzoeksmogelijkheden zijn: 1. Cognitieve vaardigheden testen bij kinderen in groep 8, in combinatie met metingen van de blootstelling, 2. Nieuw onderzoek doen naar langetermijneffecten op de ziekte van Parkinson, 3. Onderzoek op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie, 4. Analyse van gegevens uit de Gezondheidsmonitor van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en en de Gezondheidsenquête van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), 5. Analyse van gegevens van huisartsen over acute effecten.

Abstract

People who live in the vicinity of agricultural land are at risk of exposure to chemical pesticides. It is as yet unclear whether such exposure leads to adverse health effects. Together with other institutes, RIVM carried out exploratory studies into the potential health effects in 2018 and 2020. These revealed some indications of a link between a number of health effects and ‘residence in the vicinity of certain crops’. However, the information available at the time was insufficient to explain these results.

As a result, the Health Council of the Netherlands issued a recommendation in 2020 to conduct further health research into the association between pesticides and the health of local residents. In particular, there is a need for greater insight into long-term effects. The Health Council of the Netherlands made its recommendation conditional on a more accurate definition of exposure to pesticides. In addition, RIVM made a recommendation to include more information on the lifestyles of local residents in the research.

Subsequently, RIVM compiled an overview of the feasibility and usefulness of five research options. For each disorder or condition, it indicated which research option, or combination of options, was most suitable for demonstrating an association with exposure. It also included forecasts as to the length and cost of the research. The Ministries of Health, Welfare and Sport (VWS) and Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) will use this overview to determine the type of research that will be conducted.

The presented research options emphasise neurological disorders, such as learning disadvantages in children and Parkinson’s disease. In addition, they cover pulmonary disorders (e.g. COPD) and certain types of cancer, such as childhood leukaemia. They also provide for research into acute effects, such as irritation (e.g. of the eyes).

The research options are the following: 1. Cognitive skills tests among children in Year 8, combined with exposure measurements; 2. New research into the long-term effects of exposure on Parkinson’s disease; 3. Research on the basis of data from the Netherlands Cancer Registry; 4. Analysis of data from the Municipal Public Health Service health monitor and the Statistics Netherlands (CBS) health survey; 5. Analysis of data on acute effects from General Practitioners.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
2073 kb