Go to abstract

Samenvatting

Bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, moeten aan specifieke regels voldoen om zware ongevallen met grote gevolgen voor mens en milieu te voorkomen. Onlangs is de wet waar deze bedrijven onder vallen, het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo), veranderd. In het nieuwe besluit (Brzo 2015) wordt onder andere het gebruik van indicatoren geïntroduceerd die informatie geven over de veiligheid van een bedrijf. Ze kunnen helpen om de veiligheid van bedrijven te beoordelen. Naar aanleiding van de wetswijziging heeft het RIVM een handreiking opgesteld die inspecteurs laat zien welke indicatoren mogelijk zijn en hoe ze hiermee kunnen omgaan. Voorbeelden van indicatoren zijn het aantal bijna-ongevallen, de acties die daarop zijn genomen en hoe vaak een bedrijf onderhoudsacties uitvoert. De indicatoren zijn niet wettelijk verplicht en bedrijven worden gestimuleerd ze zelf op te stellen, zodat ze zijn toegesneden op het eigen productieproces. Deze handreiking geeft aan waar de indicatoren volgens de laatste wetenschappelijke inzichten aan zouden moeten voldoen. Daarnaast worden voorbeelden gegeven van goede en minder goede indicatoren. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW, voorheen arbeidsinspectie) moet beoordelen of er een zogeheten veiligheidsbeheerssysteem (VBS) aanwezig is, of dit is toegesneden op de aanwezige risico's, en of het goed werkt. De indicatoren kunnen hierbij helpen. Ook kunnen de indicatoren bedrijven helpen om aan de overheid en burgers te laten zien dat de veiligheid onder controle is.

Abstract

Companies working with large amounts of hazardous substances must conform to specific requirements to prevent major accidents with serious consequences for man and environment. Recently, the decree covering these companies, the Major accidents risks decree (Brzo), changed. The new decree (Brzo 2015) introduces, among other things, the use of indicators providing information on the safety performance of a company. They can be used to assess the safety of companies. In response to the amendment, RIVM has drawn up a guidance that shows inspectors which indicators are possible and how to handle them. Examples of indicators are the number of near misses, the actions that are taken thereon, and how often a company performs maintenance operations. The indicators are not legally required and firms are stimulated to prepare them themselves, so they are tailored to their own production process. This guidance provides criteria according to the latest scientific insights that indicators must meet. In addition, examples are given of adequate and less adequate indicators. The Labour Inspectorate evaluates whether the companies have a socalled safety management system, whether it is tailored to the risks involved, and whether it works well. Indicators can help this process. Moreover, the indicators can help companies to show government and society that safety is under control.

Resterend

Grootte
468KB