Go to abstract

Samenvatting

De gezondheid van de Nederlandse bevolking kan aanzienlijk verbeteren als mensen gezonder eten. Als iedereen voldoende groente, fruit, vis, en niet te veel verzadigde vetzuren eet, kan de gemiddelde levensverwachting met ongeveer een half jaar toenemen. Als iedereen een gezond gewicht zou hebben, zou eenzelfde gezondheidswinst te behalen zijn. Nederlanders eten echter niet optimaal en slechts een klein deel van de bevolking eet volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad uit 2015. Zo haalt ongeveer 10 procent van de 19-50 jarigen de richtlijn om 200 gram groente per dag te eten en ongeveer 8 procent de richtlijn van 200 gram fruit. Ook heeft 54 procent van de mannen en 46 procent van de vrouwen overgewicht. Dit percentage was 10 jaar geleden lager. Een gezond voedingspatroon vermindert het risico op overgewicht en chronische ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en sommige soorten kanker. Met verschillende initiatieven worden Nederlanders gestimuleerd om gezonder te eten. De focus daarvan is dat het consumenten gemakkelijker wordt gemaakt om voor gezonde producten te kiezen. Zo heeft de levensmiddelenindustrie diverse programma’s uitgevoerd om de samenstelling van hun producten te verbeteren. Ook hebben programma’s en richtlijnen ervoor gezorgd dat het aanbod van voedsel in school, sport- en bedrijfskantines is verbeterd, alleen is dat nog niet overal het geval. Een ander voorbeeld is de ruim honderd zogeheten JOGG-gemeenten (Jongeren Op Gezond Gewicht). Hierin werken gemeenten samen met verschillende partners (scholen, winkels, enzovoort) om kinderen te laten opgroeien in een omgeving waarin ‘de gezonde keuze’ de normaalste zaak van de wereld is. Daarnaast geeft het Voedingscentrum consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie over gezonde voeding, bijvoorbeeld via de Schijf van Vijf. Ook bieden zij hulpmiddelen voor persoonlijk voedingsadvies, zoals de eetmeter. Dit rapport is een achtergrondstudie voor de rapportage ‘Wat ligt er op ons bord? Gezond, veilig en duurzaam eten in Nederland’ van het RIVM die op 24 januari 2017 is verschenen. Hierin worden de aspecten van gezond, veilig en ecologisch duurzaam voedsel geïntegreerd weergegeven.

Abstract

The health of the Dutch population can improve considerably if people adopt a healthier diet. If everyone eats enough fruit, vegetables and fish, and not too many saturated fatty acids, average life expectancy could increase by approximately six months. Similar health gains could be made if everyone was a healthy weight. However, the Dutch do not eat as healthily as they should and only a small section of the population follows the Dutch Dietary Guidelines (Richtlijnen Goede Voeding) issued by the Health Council of the Netherlands (Gezondheidsraad) in 2015. Approximately ten percent of 19-50 year olds achieve the guideline of eating 200 grams of vegetables per day, and approximately eight percent achieve the guideline of 200 grams of fruit. Furthermore, 54 percent of men and 46 percent of women are overweight, a higher percentage than a decade ago.

A healthy diet reduces the risk of overweight and chronic diseases, including cardiovascular disease, type 2 diabetes and some forms of cancer. There are a number of initiatives to encourage the Dutch to eat more healthily. The focus of these initiatives is to make it easier for consumers to choose healthier products. For example, the food industry has implemented various programmes to improve the composition of food products. In addition, programmes and guidelines have led to improvements in the food offered in schools, sports canteens and company canteens, although this is not yet the case everywhere.

Another example is the municipalities involved in the Young People at a Healthy Weight (Jongeren Op Gezond Gewicht, JOGG) programme, in which more than a hundred municipalities work with various partners (schools, shops, etc.) to enable children to grow up in an environment in which ‘the healthy choice’ is totally normal. In addition, the Netherlands Nutrition Centre (Voedingscentrum) provides consumers with independent and evidence-based information about eating healthily, for example through the Wheel of Five (Schijf van Vijf). The centre also offers tools for personal dietary advice, such as the Food Meter (Eetmeter).

This report is a background study for the report, ‘What is on our plate? Safe, healthy, and sustainable diets in the Netherlands’ which was published on the 24th of January 2017. In this report, healthy, safety and sustainability aspects of food are integrated.

Resterend

Grootte
0MB