Go to abstract

Samenvatting

E-sigaretten, oftewel elektronische sigaretten, verdampen een vloeistof die meestal nicotine en een smaakstof bevat. De e-sigaret is weliswaar minder ongezond dan tabakssigaretten, maar de damp van e-sigaretten bevat een aantal ingrediƫnten en chemische onzuiverheden in hoeveelheden die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het gaat onder andere om nicotine, propyleenglycol en glycerol en aldehydes, nitrosamines en metalen. Inhalatie hiervan kan leiden tot irritatie en schade aan de luchtwegen, hartkloppingen en een verhoogde kans op kanker. Deze gezondheidseffecten zijn wel veel minder ernstig dan die van tabak roken. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, waarvoor metingen zijn verricht, risicobeoordelingen zijn gedaan en gebruikers zijn geraadpleegd. Het onderzoek is in opdracht van VWS uitgevoerd vanwege de forse groei van het aantal e sigaretgebruikers en de onduidelijke gezondheidseffecten van het gebruik. Voor dit onderzoek is het risico voor gebruikers beoordeeld op basis van de stoffen in de damp. In 2015 gaat het RIVM de effecten van stoffen in uitgeademde damp op omstanders onderzoeken. Bevindingen gebruikers Uit het onderzoek blijkt dat mensen vooral e-sigaretten roken in de veronderstelling dat het minder schadelijk is voor de gezondheid dan een gewone sigaret en helpt om te stoppen met roken. Van de vele merken en modellen zijn navulbare e-sigaretten het meest populair. Vrijwel alle gebruikers rookten tabak voordat ze met de e-sigaret begonnen en de meesten gebruiken tabak naast hun e-sigaret. De 'dampers' verschillen sterk in hun dampgedrag, bijvoorbeeld in het aantal trekjes dat zij per dag gebruiken. Samenstelling vloeistoffen en damp De samenstelling van de vele soorten e-vloeistof op de Nederlandse markt en die van de resulterende damp blijken onderling sterk te verschillen. Soms komen de gevonden hoeveelheden nicotine in de vloeistof niet overeen met de gehalten die op de verpakking staan. Van sommige stoffen blijken de concentraties in de damp hoger te zijn dan in de vloeistof. Aldehydes ontstaan bij de opwarming van de vloeistoffen en metalen komen vrij uit de verdamper. Propyleenglycol en glycerol zijn 'dragervloeistoffen' voor nicotine en de smaakstoffen.

Abstract

Electronic cigarettes, or e-cigarettes, vaporise a liquid that often contains nicotine and flavourants. Although E-cigarettes are less harmful than tobacco cigarettes, the e-cigarette vapour contains several ingredients and chemical impurities such as nicotine, propylene glycol, glycerol, aldehydes, nitrosamines and metals at concentrations that can be detrimental to health. Inhalation of these can lead to irritation of and/or damage to the respiratory tract, palpitations and an increased risk of developing cancer. These health effects are, however, less severe than those associated with smoking tobacco.

The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) undertook a survey of e-cigarette users (vapers), performed measurements and assessed the risks. The study was performed for the ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) because of the substantial increase in e-cigarette users, and the uncertainties surrounding the health effects of e-cigarette use. In this study, the RIVM assessed the possible health risks associated with exposure to substances in e- cigarette vapour. In 2015, the RIVM will assess the possible health effects resulting from exposure to compounds present in exhaled vapour.

Findings regarding users
The survey of Dutch e-cigarette users showed that people use e- cigarettes on the assumption that it is less harmful than smoking conventional cigarettes and will help them to stop smoking. Of the many brands and models available, refillable e-cigarettes were the most popular. Virtually all users had smoked tobacco prior to using e- cigarettes and most were dual users, continuing to smoke tobacco in addition to using e-cigarettes. There were major behavioural differences amongst 'vapers', such as large variances in the number of puffs reported per day.

E-liquid and vapour composition
Considerable differences were observed in the composition of different kinds of e-liquid available in the Dutch market and that of the resulting vapour. In some cases, the amount of nicotine in the e-liquid did not match the declared amount on the packaging. The concentration of some compounds was found to be higher in the vapour than in the liquid. Aldehydes were formed when the e-liquids are heated, and metals were released from the atomiser. Propylene glycol and glycerol function as a 'carrier liquid' for nicotine and flavourants.

Overig

Grootte
409KB