Repeated measurement Living along the railroad track (2013- 2019)

Repeated measurement Living along the railroad track (2013- 2019)

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft in 2019 onderzocht hoe mensen die tot 300 meter van het spoor wonen, trillingen door treinen ervaren. De resultaten daarvan zijn vergeleken met die van 2013, om te kijken hoe gezondheidseffecten zich in deze periode ontwikkelden.

Net als in 2013 ervaart ruim 40 procent van de omwonenden ernstige hinder en 32 procent ernstige slaapverstoring door goederentreinen. Dit percentage is hoog maar stabiel gebleven. Het percentage ernstige hinder door reizigerstreinen is laag, maar in de onderzochte periode wel verdubbeld (van 8 naar 20 procent). Dat geldt ook voor het percentage ernstige slaapverstoring (van 6 naar 11 procent). De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Landelijk gezien zijn de trillingsniveaus van reizigerstreinen hetzelfde gebleven. De verwachtingen van omwonenden over de trillingsniveaus in de toekomst zijn in 2019 zelfs iets positiever dan in 2013. Duiding van deze bevindingen moet gezocht worden in lokale omstandigheden en bieden op dat schaalniveau mogelijk aanknopingspunten voor het beleid.

In het onderzoek is ook gevraagd naar andere factoren die van invloed zijn op het woonplezier in de buurt van het spoor. Omwonenden zijn over het algemeen in 2019 even tevreden over hun woonomgeving als in 2013. Over sommige zaken, zoals de buurt, het geluid van buren en wegverkeer en het beschikbare groen, en trillingen van andere bronnen dan treinen, zijn ze iets negatiever geworden.

Verder bleven de slaapkwaliteit, medicijngebruik en lichamelijke klachten die niet door een ziekte kunnen worden verklaard, bij de onderzochte groep hetzelfde. Het aantal mensen dat hun gezondheid als goed tot zeer goed beoordeelt, is wel iets gedaald. Dit komt doordat de deelnemers tussen 2013 en 2019 zes jaar ouder zijn geworden. Naarmate mensen ouder worden, ervaren zij hun gezondheid doorgaans als iets minder goed. Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gedaan. De resultaten vormen een eerste aanzet voor verdere ontwikkeling van beleid en eventuele regelgeving over trillingen van het spoor. Een volgende meting staat gepland voor eind 2021, met als belangrijkste doel om relaties te bepalen tussen trillingen van treinen en hinder en slaapverstoring.

Abstract

In 2019, RIVM investigated how people who live within 300 meters of railways experience vibration due to trains. The results of this study were compared with measurements performed in 2013 to determine how the related health effects had developed in this period.

As was the case in 2013, more than 40% of respondents experienced high annoyance and 32% had high sleep disturbance, due to freight trains. This percentage is high but remained stable in the period under review. The percentage of respondents who experienced high annoyance due to passenger trains is low, but doubled (from 8 to 20%) in the period under review. This also applies to the percentage experiencing severe sleep disturbance (from 6 to 11%). The cause is not clear. From a national point of view, the levels of vibration caused by passenger trains remained the same. Surprisingly, in 2019, the expectations of
those living in the vicinity of railways regarding the levels of vibration in the future were slightly more positive that in 2013. Explanations for these differences should be sought for in local circumstances and might provide anchor points at that scale level for policy.

During the study, respondents were also asked whether any other factors affect their quality-of-life in the vicinity of the railway. In general, they were just as satisfied with their living environment in 2019 as they had been in 2013. They have, however, become a little more negative about some matters, such as the neighbourhood, the noise made by neighbours and road traffic, the available green space and vibration from sources other than trains.

Apart from these aspects, the sleep quality, medication use and physical symptoms that could not be attributed to any specific disease were the same among the group surveyed. The number of people who assessed their health as ‘good’ to ‘very good’ decreased marginally. This is because the participants were six years older in 2019 than in 2013. The older people become, the less healthy they usually perceive themselves to be.

This research was commissioned by the Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW). The results are the first step in further development of policy, and possibly also regulations, on railway vibration. The next measurements are scheduled for late 2021, the most important objective being to determine the relationship between vibration caused by trains and annoyance and sleep disturbance in those living in the vicinity.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1543 kb