Gordelroos in Nederland : Achtergrondinformatie voor de Gezondheidsraad

Gordelroos in Nederland : Achtergrondinformatie voor de Gezondheidsraad

Go to abstract

Samenvatting

Gordelroos wordt veroorzaakt door een infectie met het varicellazostervirus. Dit virus veroorzaakt ook waterpokken. Nadat iemand waterpokken heeft gekregen, blijft het virus in het lichaam achter zonder actief te zijn. Als het virus later weer actief wordt, kan het gordelroos veroorzaken. In Nederland bepaalt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) welke vaccinaties landelijk worden aangeboden. De minister neemt die beslissing op basis van een advies van de Gezondheidsraad. Momenteel bereidt de Gezondheidsraad een nieuw advies voor over vaccinatie tegen gordelroos. In 2016 kwam vaccinatie tegen gordelroos met het toen beschikbare vaccin Zostavax® niet in aanmerking voor een landelijk aanbod. Het vaccin bood onvoldoende bescherming. Volgens de Gezondheidsraad zou de vaccinatie opnieuw kunnen worden overwogen zodra er een nieuw vaccin op de markt zou komen. Dit was begin 2018 het geval (Shingrix®). Als ondersteuning van het advies door de Gezondheidsraad heeft het RIVM achtergrondinformatie verzameld over vaccinatie tegen gordelroos en de mate waarin het in Nederland voorkomt. Zo'n overzicht wordt gemaakt wanneer de Gezondheidsraad een advies over een mogelijke nieuwe vaccinatie voorbereidt. Het document bevat onder meer informatie over het aantal mensen in Nederland dat jaarlijks ziek wordt, de werkzaamheid en veiligheid van vaccins en de mening van het publiek over gordelroosvaccinatie. Gordelroos begint meestal met jeuk, tintelingen of hevige, brandende of stekende pijn. Na enkele dagen verschijnen groepen blaasjes op het lichaam, meestal rond de buik of taille. Na tien tot veertien dagen drogen de blaasjes in tot korstjes. Soms kan gordelroos ernstige complicaties veroorzaken, zoals zenuwpijn (postherpetische neuralgie of PHN) of een ontsteking van de aangezichtszenuw. Zenuwpijn kan aanhouden nadat de blaasjes zijn verdwenen, soms zelfs lange tijd. Mensen overlijden zelden als gevolg van gordelroos. De kans dat iemand in zijn leven gordelroos krijgt is 23 tot 30 procent. Het komt vooral voor bij volwassenen die ouder zijn dan 50 jaar.

Abstract

Herpes zoster (also known as shingles) is caused by infection with the varicella zoster virus which can also cause varicella (also known as chickenpox). After primary infection (varicella), the virus remains inactive in the recipient's body. If at a later stage, the virus becomes active, it can cause herpes zoster.

In the Netherlands, the Minister of Health, Welfare and Sport (VWS) determines which vaccinations are offered nationally. The minister takes this decision based on advice from the Health Council. The Health Council is currently preparing a new advice regarding herpes zoster vaccination. In 2016, herpes zoster vaccination with the then available vaccine Zostavax® did not qualify for a national programme as the vaccine did not provide sufficient protection. According to the Health Council, the vaccination could be reconsidered as soon as a new vaccine became available. This was the case at the beginning of 2018 (Shingrix®).

To support the Health Council's advisory report, RIVM collected background information about vaccination for herpes zoster and the extent to which it occurs in the Netherlands. These overviews are created when the Health Council prepares an advisory report about a possible new vaccination. This document includes information about the number of people in the Netherlands who become ill every year, the efficacy and safety of vaccines, and the opinion of the public about vaccination for herpes zoster.

Herpes zoster usually starts with itching, tingling or severe, burning or stabbing pain. After a few days, groups of vesicles appear on the body, usually around the abdomen or waist. After 10 to 14 days, the vesicles dry to crusts. Sometimes herpes zoster can cause serious complications, such as nerve pain (postherpetic neuralgia or PHN) or inflammation of the facial nerve. Nerve pain can persist after the vesicles have disappeared, sometimes for a long time. People rarely die from herpes zoster. The chance that someone gets herpes zoster is 23 to 30 per cent; it is most common in adults aged over 50.

Uitgever

Instituut
RIVM

Overig

Grootte
917 KB