Go to abstract

Samenvatting

Het vrijkomen van chemische stoffen, ten gevolge van een incident of een doelbewuste (terroristische) actie, vormt één van de belangrijkste risicoscenario's binnen Europa. Een nauwkeurige inschatting van de gezondheidseffecten in relatie tot de concentratie en de duur van de blootstelling is hierbij van belang. Europese richtlijnen en geharmoniseerde Acute Exposure Reference Values (AERVs) zijn hiertoe een vereiste. Op dit moment bestaan er binnen Europa geen geharmoniseerde richtlijnen voor de risicobeoordeling, -beheersing en -communicatie gericht op eenmalige blootstelling bij chemische incidenten noch wordt deze op korte termijn verwacht. Een toenemend aantal Europese lidstaten ontwikkelt op dit moment eigen methodologieën voor het vaststellen van AERVs. Tevens dienen deze AERVs vaak verschillende doelen en zijn daardoor niet uitwisselbaar. In de praktijk worden ze wel als zodanig gebruikt, wat leidt tot inconsistenties en onjuistheden bij het beoordelen van risico's bij chemische incidenten. Uit een internetenquête blijkt dat binnen Europa grote behoefte bestaat aan overeenstemming en harmonisatie van AERVs. Het ontbreken hiervan staat een consistente en uniforme respons bij (grensoverschrijdende) chemische incidenten in de weg, het belemmert een transparante en eenduidige risicobeoordeling, -beheersing en -communicatie en het bemoeilijkt multinationals bij het opzetten van een consistente risicobeoordelingsmethodiek. Nieuwe scenario's voor de risicobeoordeling bij chemische incidenten zijn geïdentificeerd. Aanbevolen wordt om actief regelmatig en vroegtijdig nieuwe trends in ontwikkeling van chemische stoffen en risicoscenario's voor chemische incidenten te signaleren. Blootstelling aan mengsels van stoffen alsmede het ontwikkelen van richtlijnen ter bescherming van hulpverleners, verdient hierbij specifieke aandacht.

Abstract

The release of chemicals from their containment, either accidentally or deliberately, is one of the most relevant risk scenarios in Europe. A human health risk assessment is a prerequisite for chemical incident prevention, preparedness and response. European guidance and harmonized Acute Exposure Reference Values (AERVs) are urgently needed for effective human health risk assessment in the context of chemical incidents.

At present, no broad European consensus is available on guidance for risk assessment, risk management and risk communication purposes in case of chemical incidents. A review of legislation, existing or currently under revision, suggests that harmonized European guidance is not expected to be developed in the short term. An increasing number of European countries are developing their own procedures to assess the human health risk of chemical incident scenarios. The AERVs thus produced serve different purposes and are not interchangeable. Lack of international harmonization seriously obstructs a consistent response in chemical emergencies with transboundary effects within and beyond the EU, will hamper multinational companies attempting to make consistent risk assessments worldwide and will hinder consistent and transparent assessment, and management and communication of risks by different stakeholders.

Emerging chemical incident risk scenarios and risk drivers have been identified. It is recommended to monitor more frequently at an early stage for new trends in chemicals, scenarios and risks from chemical incidents. A need for a specific approach to deal with single exposure to mixtures of chemicals is identified, as well as for specific guidance to adequately protect professional first responders.

Overig

Grootte
4.15MB