Go to abstract

Samenvatting

Bij alle locaties in Nederland waar oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwater staat de waterkwaliteit onder druk als gevolg van de klimaatverandering. Maatregelen zijn nodig om het water in de toekomst geschikt te houden voor de drinkwaterbereiding. Het RIVM heeft daarom met waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en de rijksoverheid in kaart gebracht welke maatregelen kansrijk zijn. Daar kwamen drie categorie├źn uit voort: beleidsmaatregelen, aanpassingen in het watersysteem en een uitgebreidere zuivering door de drinkwaterbedrijven. Een combinatie van deze maatregelen is het meest effectief, ook omdat op de meeste innamepunten meerdere knelpunten aan de orde zijn en deze per innamepunt kunnen verschillen. De kwaliteit van water verslechtert als bij aanhoudende droogte de hoeveelheid water die door de rivieren stroomt afneemt. De invloed van lozingen op de waterkwaliteit is dan veel groter, omdat de concentraties van vervuilende stoffen uit de lozingen minder worden verdund. Een mogelijke beleidsmaatregel is dan ook om het toelatingsbeleid van stoffen aan te passen. Dit kan onder andere door het effect van klimaatverandering bij de toelating van stoffen mee te wegen. Voorbeelden daarvan zijn om vooral in nattere perioden lozingen toe te staan, of door normen voor de concentraties van vervuilende stoffen in oppervlaktewater aan te scherpen. Een voorbeeld van een aanpassing in het watersysteem kan zijn om bij aanhoudende droogte de wateraanvoer in de Maas of de Lek te verhogen door water uit de Waal daarnaartoe te laten stromen. Voor een intensievere zuivering door de drinkwaterbedrijven wordt voorgesteld meer of andere typen installaties in te zetten. Voor een duurzame drinkwatervoorziening zou een uitgebreidere zuivering door rioolwaterzuiveringinstallaties (rwzi's) ook een goede optie zijn. Rwzi's lozen gezuiverd rioolwater op het oppervlaktewater, dat daarna wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening. Ook andere vormen van watergebruik, zoals recreatie en natuur, kunnen baat hebben bij deze maatregel. Vanwege de kosten is hij in dit onderzoek als minder kansrijk gepositioneerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) om een goede zoetwatervoorziening in de toekomst zeker te stellen. In Nederland wordt 40 procent van het drinkwater geproduceerd uit oppervlaktewater.

Abstract

In all locations in the Netherlands where surface water is abstracted for drinking water production (abstraction points), the water quality is under pressure because of climate change. Measures are necessary to safeguard the suitability of drinking water resources for the future. For this purpose, the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM), the Dutch water authorities, drinking water companies and central government, have therefore examined possible effective measures that can be taken. This analysis resulted in three categories of measures: policy measures, adjustments to the water system, and a more extensive process of water purification by the drinking water companies. A combination of the above measures would be the most effective, mainly because most abstraction points have several problem areas which may vary from location to location. The quality of water deteriorates during dry periods of low river discharge. This is because the effect of spills from sewage water treatment plants is much larger due to less dilution of polluting substances. One possible policy measure is to tighten up the authorization of substances. This can be done by taking into account the effect of climate change when applying for authorization of a substance or a spill. Other examples would be to allow spills in wetter periods with a higher river discharge or to tighten the environmental standards for polluting elements in surface water. An example of an adjustment to the water system would be, to discharge extra water from the Waal into the Meuse and the Lek (all branches of the river Rhine), during a continuing dry period. An example of a more extensive process of water purification would be to install more or different kinds of process systems. A good option for a sustainable drinking water supply would be to extend the treatment process in sewage water treatment plants. Sewage water treatment plants spill their treated water onto surface water, which is then used as a resource for drinking water. Other water users, such as people in recreation and nature areas would also benefit from this measure. However, due to the costs, it has been considered a less favourable option in this study. This study was carried out for the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment (IenM) for the purpose of safeguarding a fresh water supply in the future. In the Netherlands, 40 percent of drinking water is produced from surface water.

Overig

Grootte
5.63MB