Go to abstract

Samenvatting

Bodemnormen voor schone bodems worden voornamelijk bepaald door de hoogte van de achtergrondconcentratie. Om deze achtergrondconcentraties te bepalen kan men uitgaan van een aantal verschillende benaderingen. Via een nieuwe benadering heeft de projectgroep 'Achtergrondwaarden 2000' in opdracht van VROM voorstellen gedaan voor achtergrondwaarden voor schone bodems. Deze zullen uiteindelijk leiden tot nieuwe bodemnormen. De voorgestelde normwaarden wijken soms sterk af van de huidige bodemnormen en in dit rapport worden de oorzaken van die verschillen toegelicht. Een belangrijk verschil met de bestaande bodemnormen is dat de nieuw voorgestelde normwaarden worden benaderd vanuit bodembeheer en niet vanuit bodembescherming, zoals bij de Streefwaarde. Vanuit bodembeheer wordt de invloed van de mens op de bodem verdisconteerd in de nieuwe norm. Risico's gerelateerd aan deze invloed, en die van de nieuwe normwaarden in het algemeen, waren nog niet onderzocht. Dit rapport gaat in op de verschillende interpretaties van het begrip 'achtergrondwaarden' en de rol van de 'natuurlijke achtergrondwaarde' in de huidige Streefwaarde voor de bodem. De verschillen en knelpunten van de benadering vanuit bodembeheer met de huidige benadering worden toegelicht en er wordt inzicht gegeven in de risico's. Om beide benaderingen van beschermen en beheersen tot elkaar te brengen wordt voorgesteld om achtergrondwaarden te relateren aan geochemische kenmerken van de bodem.

Abstract

Soil quality standards for clean soil are predominantly determined by background concentrations. To establish the extent of these background concentrations several approaches can be followed. The project team 'Achtergrondwaarden 2000' ('backgroundvalues 2000'), in order of the Ministry of VROM, has proposed new background values for clean soil. These values will finally lead to new soil quality standards. The proposed values differ considerably from the current Target Values and in this report the differences will be elucidated. A major difference with the current values is that new values are based on soil management and not on soil protection, such as the Dutch Target Values. From the viewpoint of soil management, the human influence on the soil is surmounted in the new legal value. Risks related to this human influence, and related to the proposed values in general, were not yet studied. This report considers different interpretations of the concept of 'Background values' and the role of the natural background value in the Dutch Threshold Value. The differences and complications of the management approach with the current approach are illustrated and insight is provided in the related risk. To integrate both approaches, a solution is proposed based on relations with geochemical soil properties.

Overig

Grootte
818KB