Een verbeterde methode om de crisisrespons te evalueren

Een verbeterde methode om de crisisrespons te evalueren

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft zogeheten responseenheden die in actie komen bij verschillende soorten incidenten, zoals milieuongevallen, voedselgerelateerde incidenten of incidenten met infectieziekten. De verleende hulp wordt naderhand altijd geëvalueerd om in de toekomst nog beter op incidenten te kunnen reageren. De huidige evaluatiewijze biedt daarvoor echter te weinig handvatten. Het RIVM stelt daarom een verbeterde, gestructureerde methode voor om de inzet te evalueren. Deze methode biedt inzicht in achterliggende oorzaken van haperingen, waardoor ze beter kunnen worden aangepakt. In de huidige evaluatie komen vaak dezelfde verbeterpunten terug en lijken ze niet te worden aangepast. Momenteel wordt na een incident op hoofdlijnen geëvalueerd welke inzet is geleverd, of die overeenkomt met de gewenste inzet en waardoor hij eventueel afweek. Er bestaat geen vaste richtlijn die beschrijft hoe een evaluatie moet worden uitgevoerd. Daardoor verschillen de methoden in uitvoering en diepgang. Voor dit project is in de literatuur onderzocht welke methoden bekend zijn om de achterliggende oorzaken van haperingen bloot te leggen. Een combinatie van twee methoden ('eenvoudige tijdlijn' en '5 x Waarom') lijkt het meest geschikt om de evaluatie te verbeteren. Hierbij is gelet op de hoeveelheid tijd die nodig is om de methode in de praktijk uit te voeren en hoe gemakkelijk de organisatie de methode kan aanleren. Uit dit onderzoek blijkt ook dat vóórdat de evaluatiemethode wordt uitgevoerd, eerst duidelijk moet zijn wat op orde moet zijn voor een goede respons (kritische controlepunten). Dat kan bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een gewenst aantal mensen zijn of een bepaalde vaardigheid. Bij een volgende inzet kan daar dan op worden gelet. Het RIVM heeft dit onderzoek zelf geïnitieerd en gefinancierd vanuit het Strategisch Programma RIVM (SPR). Het SPR is bedoeld om het RIVM te voorzien van de expertise en kwaliteit om nu en in de toekomst de taken van de opdrachtgevers adequaat uit te kunnen voeren.

Abstract

The RIVM houses so-called response units that take action in different types of emergency, such as environmental accidents, food contamination or outbreaks of infectious diseases. Afterwards, the assistance provided is always evaluated in order to improve responses to future crises. However, the current evaluation method does not offer enough handles for improvement. The RIVM therefore proposes an improved, structured method of evaluating the response to crises. The proposed method provides insight into the underlying causes of failures in crisis response in order to help resolve such failures.

The current evaluation reveals a recurrence of certain types of failure, indicating that these have not been adequately addressed. Currently, after an incident, an assessment is made of the deployment of the response unit, whether this corresponds with the desired deployment and, if not, in what way it might have deviated from the desired deployment. There is no fixed guideline that describes how an evaluation should be carried out. As a result, evaluations differ in methods of implementation and depth.

For this project we investigated the literature on methods known to expose the underlying causes of failures. The combination of two methods (simple timeline and the '5 Whys') seems to be the most appropriate way to improve evaluation. The amount of time required to implement the method and how easily the organization can learn the method are taken into account.

This research also shows that before the evaluation is carried out, it must first be established which factors are required for a good response (critical control points). This could be the availability of a desired number of people or a certain skill. These factors will then be taken into account in a subsequent deployment.

The RIVM initiated this research itself and financed it from the Strategic Program RIVM (SPR). The SPR is intended to provide the RIVM with the expertise and facilities needed to adequately perform the tasks of the clients and the bodies the RIVM is working with, now and in the future.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1467 KB