Verbetering van het toezicht op infectieziekten op basis van laboratoriumonderzoek

Verbetering van het toezicht op infectieziekten op basis van laboratoriumonderzoek

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland testen speciale laboratoria of mensen een infectieziekte hebben. Dit geeft inzicht in hoeveel mensen ziek worden en van welke variant van een virus of bacterie. Het RIVM doet deze analyse in samenwerking met deze ‘medisch microbiologische laboratoria’ en met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en.

Tijdens de coronapandemie werd duidelijker dat laboratoria, inclusief die van het RIVM, goed in staat moeten zijn om op grote schaal op infectieziekten te testen. Ook moeten zij kunnen bepalen om welke varianten van een ziekteverwekker het gaat, zoals de delta- en omikronvarianten van het virus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Daarnaast moeten de gegevens van de laboratoria veilig en efficiënt met RIVM kunnen worden uitgewisseld om te kunnen bepalen hoe een pandemie in Nederland verloopt. Ook voor andere infectieziekten dan COVID-19 is het belangrijk om via laboratoriumtesten in kaart te kunnen brengen hoe ze zich ontwikkelen.

Op dit moment worden voor verschillende ziekten verschillende technische systemen gebruikt. Een deel van deze systemen is verouderd. Om een eventuele nieuwe epidemie beter aan te kunnen, gaat het RIVM hiervoor een nieuw technisch platform opzetten. Hiermee kan het toezicht op verschillende infectieziekten op dezelfde manier technisch worden ondersteund, zowel bij de opslag als de analyse van de data. Zo kunnen de gegevens op dezelfde manier worden uitgewisseld. Dat is efficiënter en voor alle laboratoria overzichtelijker. Verder moet het systeem beter in staat zijn om grote hoeveelheden testresultaten te kunnen verwerken. Ook wordt het makkelijker om data van nieuwe ziekteverwekkers op te slaan en te analyseren.

Als voorbereiding op deze verbeterslag heeft het RIVM de juridische context beschreven voor de uitwisseling van de gegevens, zoals de privacywetgeving. Het heeft ook de eerste volledige versie beschreven van de technische specificaties en functionaliteiten waaraan het platform moet voldoen.

Vanaf 2023 ontwikkelt en verfijnt het RIVM de belangrijkste delen van het platform. Om het platform zorgvuldig te kunnen ontwikkelen, worden losse onderdelen een voor een aangepakt. Zo kan het RIVM telkens leren van de ervaringen. Deze aanpak is gunstig voor zowel de kwaliteit als de kostprijs van het uiteindelijke platform.

Abstract

In the Netherlands, there are special laboratories that test whether people have an infectious disease. The analysis of how many people become ill and by which variant of a virus or bacterium is known as laboratory-based surveillance of infectious diseases. RIVM performs this analysis in cooperation with these ‘medical-microbiological laboratories’ and with the Municipal Public Health Services.

During the coronavirus pandemic, it became increasingly clear that laboratories, including those of RIVM, must be able to test for infectious diseases on a large scale. They must also be able to see which variants of a pathogen are involved, such as the Delta and Omicron variants of the SARS-CoV-2 virus. In addition, it must be possible to exchange laboratory data with RIVM safely and efficiently, so that RIVM can monitor how a pandemic is progressing in the Netherlands. For infectious diseases other than COVID-19, it is equally important that RIVM is able to monitor how they are evolving through laboratory tests.

Currently, different technical systems are used for different diseases. Some of these systems are outdated. To better cope with a possible new epidemic, RIVM will set up a new technical platform for laboratory-based surveillance. This means that the surveillance of various infectious diseases can be technically supported in the same way, both during data storage and data analysis. This will also make it possible to exchange data in the same way, which is more efficient and clearer for all laboratories concerned. Furthermore, the platform will be better able to process large amounts of test results and make it easy to store and analyse data about new pathogens.

In preparation for this improvement, RIVM has described the legal context for the exchange of data, such as data privacy legislation. It has also described the first full version of the technical specifications and functionalities that the platform must meet.

RIVM will develop and refine the most important components of the platform as from 2023. In order to develop the platform as carefully as possible, its individual components will be tackled one by one. This way, RIVM can learn from each experience. This approach will be beneficial for both the quality and cost of the ultimate platform.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1109 kb