Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM stelt voor om de indicatieve waterkwaliteitsnormen van een aantal bestrijdingsmiddelen aan te passen. Indicatieve normen geven waterbeheerders een eerste indruk of stoffen die zij in hun gebied aantreffen een reden tot zorg zijn. Van vrijwel alle onderzochte stoffen zijn de voorgestelde normen strenger dan de oude. Nieuwe gegevens voor waterorganismen laten namelijk zien dat schadelijke effecten al bij lagere concentraties optreden. Daarnaast is bij de nieuwe waarden rekening gehouden met de mate waarin mensen aan de stoffen worden blootgesteld als zij vis en visproducten eten. De bestrijdingsmiddelen uit dit onderzoek kunnen zich namelijk ophopen in vis. De nieuwe waarden beschermen daarom niet alleen waterorganismen maar ook mensen die vis eten. In de meeste gevallen zijn de nieuwe inzichten over de directe effecten die ze op waterorganismen hebben echter doorslaggevend voor de aanpassingen. Verder speelt mee dat de huidige methodiek om normen af te leiden een grotere veiligheidsmarge inbouwt als bepaalde gegevens ontbreken. Voor een aantal stoffen zijn er bijvoorbeeld geen studies naar de langetermijneffecten op soorten die gevoelig zijn voor deze stoffen. Dit onderzoek laat zien dat nieuwe gegevens van grote invloed kunnen zijn op de hoogte van de norm. Om de effecten van bestrijdingsmiddelen op de oppervlaktewaterkwaliteit goed te kunnen inschatten, is het dan ook van belang de indicatieve normen periodiek te actualiseren. De normvoorstellen dienen als advieswaarden voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), dat de normen uiteindelijk bepaalt.

Abstract

RIVM proposes to adapt the indicative water quality standards for a series of pesticides. Indicative quality standards serve to give water managers a first impression if compounds are a reason for concern. For almost all compounds, the proposed standards are lower than the previous values. New aquatic ecotoxicity data show that adverse effects occur at lower concentrations. The new values also take account of the exposure of humans by consumption of fish, because the pesticides under consideration have the potential to accumulate. The new values are also protective for this route. However, direct ecotoxicity appears to be critical in most cases. Furthermore, the current methodology for deriving water quality standards uses larger safety factors in case of missing data. For some compounds, there are no data from chronic studies on sensitive species. The present research shows that new data may lead to major changes in the derived quality standard. Regular update of indicative standards is necessary to evaluate the impact of pesticides on surface water quality. The proposed standards in this report serve as advisory values for the Ministry of Infrastructure and the Environment, that will set the final standards.

Overig

Grootte
896KB