Indicative quality standards for plant protection products in surface water : A proposal of risk limits for florasulam and indoxacarb

Indicative quality standards for plant protection products in surface water : A proposal of risk limits for florasulam and indoxacarb

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM stelt voor om de zogeheten indicatieve waterkwaliteitsnormen voor de bestrijdingsmiddelen florasulam en indoxacarb in water aan te passen. Deze normen geven waterbeheerders een eerste indruk of stoffen die zij in hun gebied aantreffen een reden tot zorg zijn. Met een nieuwe methodiek en nieuwe gegevens voor waterorganismen kunnen risico's voor het watermilieu beter ingeschat worden en zijn kleinere veiligheidsmarges nodig. De voorgestelde waarden dienen als advieswaarden voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), dat de normen uiteindelijk bepaalt. Florasulam is een onkruidbestrijdingsmiddel en indoxacarb is een insecticide. Deze stoffen zijn opgenomen in het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen. De indicatieve milieurisicogrenzen zijn herzien omdat er nieuwe gegevens beschikbaar zijn gekomen in de toelatingsdossiers. Er is vooral gekeken naar de effecten op waterorganismen. Daarnaast is er voor indoxacarb rekening mee gehouden dat mensen aan deze stof kunnen worden blootgesteld als zij vis en visproducten eten. Dit bestrijdingsmiddel kan zich namelijk ophopen in vis. Voor beide bestrijdingsmiddelen zijn de effecten op waterorganismen echter doorslaggevend voor de afgeleide normen voor oppervlaktewater.

Abstract

RIVM proposes to adapt the indicative risk limits of the plant protection products florasulam and indoxacarb. These risks limits will provide water managers a first impression of whether substances present in their area are a cause of concern. Because of a new methodology and new data on the toxicity of the substances to water organisms, risks can be better estimated and safety margins can be reduced. The proposed values are an advise to the Dutch Ministry Infrastructure and Water Management who will set the official risk limits.

Florasulam is a herbicide and indoxacarb is an insecticide. These substances are included in the national monitoring network on plant protection products. The indicative risk limits have been revised because new data have become available in the European authorisation dossiers.

Effects on water organisms were the prime focus of the revision. Additionally, human consumption of fish and fishery products was considered when deriving the risk limits for indoxacarb because this substance could accumulate in fish. For both substances, however, the effects on water organisms determined the proposed values for surface water.

Overig

Grootte
481KB