Go to abstract

Samenvatting

Er wordt een beschrijving gegeven van de uitgangspunten en globale opzet van een 'Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen' (IMS). In het IMS moet informatie verzameld worden over diagnostisch en therapeutisch gebruik van ioniserende straling. Het systeem moet een eenvoudige analyse mogelijk maken van trends in aantallen verrichtingen en in de gemiddelde patientendosis en dosisspreiding (diagnostiek), en in omvang van de toepassing (therapie). Bestaande gegevensbronnen over medisch gebruik van straling zijn geinventariseerd en hun betekenis voor het IMS is beoordeeld. Belangrijke hiaten zijn geidentificeerde en voorstellen gedaan om in deze tekorten te voorzien. Vooral het inzicht in (de spreiding in) de dosis per verrichting is onvoldoende en de huidige rapportages over intramurale verrichtingen zijn te globaal. Het verbeteren van het inzicht in de dosis vraagt een meetinspanning in de ziekenhuizen. Een meer gedetailleerde opsplitsing van verrichtingen is in principe in te bedden in bestaande inventarisaties. Voor het vervolgtraject worden, op hoofdlijnen, voorstellen geformuleerd.

Abstract

This report outlines the starting points and the overall set-up for an information system on medical radiation. Information on the diagnostic and therapeutic use of ionising radiation needs to be collected for this system. The system must also facilitate a simple trend analysis in the number of examinations, the average dose to the patient, the dose distribution (diagnostics) among patients and the volume of the practice (therapy). Existing data sources on the medical use of radiation has been inventoried and an assessment of the information system carried out. Important gaps were identified, followed by proposals to cover them. Particularly insight into the dose (distribution) per examination is lacking and the current reports on intramural examinations are too superficial. Improving the insight into doses will require hospitals to put an effort into monitoring. A more detailed breakdown of the examinations can, in principle, be embedded in the existing enquiries. Proposals for a follow-up trajectory are outlined in general terms.

Resterend

Grootte
321KB