Go to abstract

Samenvatting

Het Nederlandse asbestbeleid is gericht op het voorkomen of reduceren van blootstelling aan asbest en het sluitend organiseren van veilige werkwijzen om asbest te verwijderen en af te voeren. Onderdeel van het beleid is bewustmaking van burgers en bedrijven. Een goede informatievoorziening over asbest schraagt die bewustwording. Dit rapport is de weergave van een verkennend onderzoek naar de informatievoorziening over asbest en is gebaseerd op een interviewronde en op vrije nieuwsgaring. Het blijkt dat voor alle betrokkenen er een ruime mate van informatievoorziening, d.m.v. folders, webinformatie en telefonische informatielijnen beschikbaar is. Opvallend is echter dat informatie verschillend is per bron. Dat werkt verwarrend. Meer stroomlijning tussen de sites van bijv. MilieuCentraal, InfoMil, Rijksoverheid.nl, ArboPortaal en Overheid.nl is gewenst en lijkt mogelijk. De indruk is dat er niet zozeer een gebrek is aan kennis, maar vooral aan autoriteit. Er is grote behoefte aan het snel en slagvaardig afhandelen van vragen, zowel van burgers als van handhavers. Wij achten een centrale autoriteit, die alle soorten vragen beantwoordt niet zo goed denkbaar. Vragen over de asbestproblematiek in algemene zin kunnen prima centraal worden beantwoord, maar voor specifieke casussen geldt dat veel minder. Daarvoor ligt het meer voor de hand om ze lokaal af te handelen. Als substituut voor een centrale autoriteit of een gezaghebbend expertisecentrum kan voor een deel van de problemen ook gedacht worden aan een wegwijzer/ondersteuner bij gecompliceerde vragen, iemand die zich verantwoordelijk acht en snel een doeltreffend antwoord op een vraag weet te vinden.

Abstract

The Dutch policy on asbestos aimes at preventing or reducing exposure to asbestos and arranging safe practices for asbestos removal and disposal. Part of this policy is awareness raising among citizens and enterprises. Authorised information on asbestos supports this. This report presents an exploratory study of public available information on asbestos and is based on a series of interviews and the open literature. It appears that all parties provide access to lots of information, using leaflets, through information on the internet and help-lines. Remarkably, however, is that information differs for each source, resulting in confusion. Better streamlining between the sites of MilieuCentraal, InfoMil, Rijksoverheid.nl, ArboPortaal and Overheid.nl is desirable and seems possible. The impression is that there is not so much lack of knowledge, but lack of authority. There is a great need for fast and effective handling of questions originating from citizens and enforcers. We do not prefer a central authority that would answer any question. General questions about asbestos may well be answered centrally, but specific cases need local handling. As a substitute to a central authority a guide or facilitator could be established to deal with complicated questions, who would take responsibility for a fast and effective response to a question.

Resterend

Grootte
167KB