Informative Inventory Report 2020

Informative Inventory Report 2020

Go to abstract

Samenvatting

De uitstoot van ammoniak in Nederland is in 2018 met 0,6 kiloton is afgenomen ten opzichte van 2017. Dit komt vooral door ontwikkelingen in de landbouw, waar minder runderen worden gehouden en er steeds meer varkensstallen komen die minder ammoniak uitstoten. Toch ligt de uitstoot van ammoniak in 2018 met 129,3 kiloton boven het maximum van 128 kiloton dat vanuit Europa voor Nederland is bepaald. De uitstoot van stikstofoxiden en zwaveldioxide is in 2018 licht gedaald, met respectievelijk 8,6 en 1,6 kiloton. Minder stikstofoxiden komt onder andere door de strengere eisen voor de uitstoot door personenauto's en vrachtverkeer, en doordat energiecentrales minder steenkool gebruiken. Minder zwaveloxiden komt vooral doordat raffinaderijen niet meer op olie maar op gas stoken, met een betere rookgasreiniging. De uitstoot van beide stoffen blijft onder de vastgestelde maxima. Ook de emissies van fijnstof zijn iets gedaald. Dat komt door aanpassingen in productie processen en toenemend gebruik van stoffilters in de industrie, en door strengere eisen voor de uitstoot door wegverkeer. De uitstoot van vluchtige organische stoffen is in 2018 met 13,1 kiloton afgenomen tot 241,6 kiloton, maar ligt wel boven het maximum van 185 kiloton. De afname wordt vooral veroorzaakt doordat in de landbouw minder kuilvoer nodig is. Een andere reden zijn extra milieumaatregelen bij de energieproductie en in de industrie. Voor Nederland verzorgen het RIVM en diverse partnerinstituten deze zogeheten Informative Inventory Report rapportage (IIR) waarin de uitstoot van in totaal 26 verontreinigende stoffen wordt gerapporteerd. Nederland gebruikt de analyses om beleid te onderbouwen en om te rapporteren in hoeverre de emissies onder de afgesproken maximale hoeveelheden (emissieplafonds) blijven.

Abstract

Decrease in ammonia emissions; entire time series adjusted downwards Mainly as result of the implementation of new emission factors for wood combustion in household fireplaces and for the use of fertiliser in agriculture the entire time series was adjusted downwards with 1.3 Gg in 1990 and 1.0 Gg in 2017.

At 129.3 Gg in 2018, ammonia emissions are 1.3 Gg above the maximum set by the European Union and the UNECE under the Gothenburg Protocol (both 128 Gg).

Compared to 2017 the ammonia emissions decreased by 1.8 Gg. This decrease is mainly due to a decrease in cattle numbers and increased use of low-emission animal housing for swine.

Decrease in non-methane volatile organic compounds, nitrogen oxides and sulphur oxides
Mainly as a result of a decrease in cattle numbers the emissions non-methane volatile organic compounds compared to 2017 decreased with 241.6 Gg - 56.6 Gg above the maximum set by the European Union (185 Gg) and 50.6 Gg above the UNECE maximum under the Gothenburg Protocol (191 Gg).

The emissions of both nitrogen oxides and sulphur oxides decreased with respectively 8.6 and 1.6 Gg. For nitrogen oxides this is mainly a result of decreasing road traffic emissions due to ongoing implementation of the latest European Union regulations and a decrease in coal use for energy purposes. The decrease of sulphur oxides is mainly a result of refineries using less oil for energy production and better flue gas treatments

Applying for adjustments
For both ammonia and non-methane volatile organic compounds the Netherlands uses the approved adjustments on the emissions for compliance with the ceilings set by the European Union and the UNECE under the Gothenburg Protocol.

The Informative Inventory Report 2020 was drawn up by the RIVM and partner institutes, which collaborate to analyse and report emission data each year - an obligatory procedure for Member States. The analyses are used to support Dutch policy.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
9042 kb