Informative Inventory Report 2024. Emissies van grootschalige luchtverontreiniging 1990-2022

Informative Inventory Report 2024. Emissies van grootschalige luchtverontreiniging 1990-2022

Go to abstract

Samenvatting

Deze Informative Inventory Report rapportage (IIR) beschrijft de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in 2022 ten opzichte van 2021. Verder geeft het aan in hoeverre Nederland de Europese verplichtingen heeft gehaald om de uitstoot te laten dalen ten opzichte van 2005, het zogeheten basisjaar. Uit deze inventarisatie blijkt dat in 2022, net als in 2020 en 2021, alle doelen (EU Europese Unie (Europese Unie) NEC national emission ceiling (national emission ceiling)-Directive) zijn gehaald. In 2022 is 121,2 kiloton ammoniak uitgestoten, 2,3 kiloton minder dan in 2021. Daarmee is de uitstoot 22 procent minder dan in het basisjaar (het NEC-doel is 13 procent minder). Dit komt vooral doordat er in de landbouw minder dieren (rund- en pluimvee en varkens) zijn gehouden en het voer van melkvee minder eiwit bevatte. De uitstoot van fijnstof PM2.5 is verder gedaald tot 14,3 kiloton in 2022, een daling van 50 procent ten opzichte van het basisjaar (het NEC-doel is 37 procent minder). De uitstoot van stikstofoxiden is in 2022 met 11,0 kiloton afgenomen en is 59 procent minder dan in het basisjaar (het NEC-doel is 45 procent minder). De daling komt doordat auto’s steeds schoner worden. Wel zijn door vliegverkeer meer stikstofoxiden uitgestoten, 1,2 kiloton dan in 2021. Personenauto’s reden 5 procent meer kilometers dan in 2021, wat nog steeds 6 procent minder is dan voor de coronapandemie. De uitstoot van zwaveloxiden is in 2022 1,3 kiloton lager dan in 2021. Dat komt vooral omdat de industrie er minder van uitstoot. Raffinaderijen hebben wel meer procesgassen gestookt waardoor zij meer zwaveloxiden uitstootten. Ten opzichte van het basisjaar is de uitstoot ervan met 71 procent gedaald (het NEC-doel is 28 procent minder). De uitstoot van vluchtige organische stoffen is in 2022 met 2,4 kiloton gedaald ten opzichte van 2021. Deze uitstoot is in alle sectoren gedaald, met uitzondering van de sector Handel, Diensten en Overheid. Ten opzichte van het basisjaar is de uitstoot met 24 procent gedaald (het NEC-doel is 8 procent minder). De Nederlandse overheid gebruikt de analyses in haar nationale beleid en om internationaal over de ontwikkeling van de uitstoot te rapporteren. Het RIVM stelt dit rapport elk jaar met verschillende partnerinstituten op voor het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)).

Abstract

Compared to 2021 the emissions of ammonia decreased in 2022 by 2.3 Gg to a total of 121.2 Gg. This is mainly the result of a lower protein content in roughages of cattle, a lower animal numbers for swine and poultry (-1.2% and -1.3% respectively), an increase in non dairy cattle numbers (1.6%) and less use of inorganic fertilisers. With a reduction of 22% compared to 2005 the ammonia emissions comply with the reduction target of 13% as set by the EU National Emission Ceilings Directive (NECD) and the Gothenburg Protocol under the Convention of Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP).

Compared to 2021 the emissions of non-methane volatile organic compounds decreased by 2.4 Gg. All sectors contribute to this decrease. With a reduction of 10% in 2022 under the NECD the emission reduction is in compliance with the reduction target of 8% as set by the European Union (EU). However, unlike for the EU-inventory, under the Gothenburg Protocol the emissions of non-methane volatile organic compounds from manure management and agricultural soils are included in the inventory. This leads to a higher emission total with the result that the 8% reduction target under the Gothenburg Protocol is not met in 2020.

Despite a 5% increase in total passenger car mileage in 2022 (passenger car mileage is still 6% lower than before de Covid19 pandemic), total nitrogen oxides emissions decreased by 11 Gg mainly as result of increasingly cleaner road traffic vehicles. However, Aviation emissions from Landing and Take Off (LTO) increased with 1.2 Gg.
Under both the NECD and the Gothenburg Protocol a reduction target of 45% compared to 2005 was set. With a reduction of respectively 59% and 55% compared to 2005 the nitrogen oxide emissions comply with the reduction targets.

The emissions sulphur oxides decreased with 1.3 Gg compared to 2021, mainly in the sector Industry.
Under both the NECD and the Gothenburg Protocol a reduction target was set of 28% compared to 2005. With a reduction of 71% the sulphur oxides emissions for both comply with the reduction target.

For non-methane volatile organic compounds the Netherlands applied for an continuation of an inventory adjustment to meet compliance with the reduction target set under the Gothenburg Protocol.

The Informative Inventory Report 2023 was drawn up by the RIVM and partner institutes, which collaborate to analyse and report emission data each year – an obligatory procedure for Member States. The analyses are used to support Dutch policy.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM