Go to abstract

Samenvatting

Voedsel kan verontreinigd raken met chemische stoffen die er niet aan zijn toegevoegd (contaminanten). Dat kan bijvoorbeeld doordat gewassen deze stoffen opnemen via de (verontreinigde) grond of doordat ze via de lucht erin terechtkomen. Contaminanten kunnen ook tijdens het productproces en de bereiding van voedsel ontstaan. Verontreinigingen door contaminanten zijn niet altijd te voorkomen, maar vormen in de meeste gevallen geen probleem voor de volksgezondheid. Dat komt omdat de concentraties gemiddeld genomen in de tijd laag zijn. Het RIVM heeft berekend dat de inname van het merendeel van 28 onderzochte contaminanten binnen de veilige marge ligt als mensen eten en drinken volgens de Schijf van Vijf. Voor drie contaminanten is dit niet het geval; dat betreft acrylamide, arseen en lood. Overigens betekent dit niet dat het zeker is dat hierdoor negatieve gezondheidseffecten zullen optreden. Ze kunnen alleen niet worden uitgesloten. Voor cadmium, aflatoxines B1 en de som van aflatoxine B1, B2, G1 en G2 kon geen conclusie worden getrokken door onzekerheden in de berekening. Binnen de Schijf van Vijf zijn er geen aanbevelingen mogelijk waarbij de inname van contaminanten voldoende wordt verlaagd en mensen toch gezond blijven eten. Het blijft daarom belangrijk om de concentraties van contaminanten in voedsel zo laag mogelijk te houden. Het huidige beleid op contaminanten in voedsel is daarop gericht. Ook het algemene advies om gevarieerd te eten blijft van belang voor een zo laag mogelijke inname van contaminanten. Het belangrijkste uitgangspunt van de Schijf van Vijf is een gezond voedingspatroon. In deze RIVM-studie is onderzocht of de Schijf van Vijf ook een veilig voedingspatroon biedt wat de inname van 28 contaminanten betreft. Ook is onderzocht of aanbevelingen voor voedselkeuzes nodig en mogelijk zijn om de voedselveiligheid te vergroten.

Abstract

Food can become contaminated with substances not intentionally added (contaminants). They can occur in plants through, for example, absorption from the (contaminated) soil or deposition from the air. Contaminants can also find their way in food during the production process and preparation of food. Contamination due to contaminants cannot always be prevented, but, in most cases, is of no public health concern. That is because the concentrations, on average, are low over time.

RIVM has calculated that the intake of the majority of 28 contaminants investigated is within an acceptable range when people eat and drink according to the Wheel of Five. This is not the case for three contaminants: acrylamide, arsenic and lead. That does not mean that it is certain that negative health effects will occur. It is just that they cannot be ruled out. Due to uncertainties in the calculation, no conclusion could be drawn for cadmium, aflatoxin B1 and the sum of aflatoxins B1, B2, G1 and G2.

There are no recommendations possible within the Wheel of Five by which the intake of contaminants is sufficiently reduced and people can continue to eat a healthy diet. Therefore, it remains important to keep the concentrations of contaminants in food as low as possible. The current policy on contaminants in food focuses on this. The general advice to eat a varied diet also remains important for the lowest possible intake of contaminants.

The focus of the Wheel of Five is a healthy diet. This RIVM study examined whether the Wheel of Five also provides a safe diet regarding the intake of 28 contaminants. It also investigated whether recommendations for food choices are necessary and possible to improve food safety.

Resterend

Grootte
1.16MB