Overview of measures required to achieve WHO air quality guideline levels by 2030

Overview of measures required to achieve WHO air quality guideline levels by 2030

Go to abstract

Samenvatting

In september 2021 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nieuwe advieswaarden bekend voor de luchtkwaliteit. Sinds 2005 zijn betere gegevens beschikbaar gekomen over de schadelijkheid van luchtverontreiniging. De nieuwe advieswaarden zijn veel lager dan de waarden die de WHO in 2005 adviseerde. Als we die willen halen, moet de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden verder omlaag.

De Tweede Kamer heeft op 12 oktober 2021 via een motie de regering gevraagd uit te zoeken welke extra maatregelen nodig zijn om in 2030 de nieuwe WHO-advieswaarden in heel Nederland te halen. Het RIVM heeft berekend met welke maatregelen voor het klimaat, het milieu en stikstof dat mogelijk is.

Het blijkt dat de waarden alleen met een ingrijpend pakket aan maatregelen in 2030 kunnen worden gehaald. De maatregelen zouden dan zowel voor Nederland als de rest van Europa moeten gelden. Zo zou een volledig verbod op houtstook nodig zijn, net als minder veehouderij, en minder vliegverkeer. Ook zouden bestaande industriële bedrijven moeten overschakelen op de schoonste technologie, zodat zij minder luchtvervuilende stoffen uitstoten. Verder zouden in grote steden alleen nog elektrische auto’s en vrachtwagens mogen rijden.

Om verschillende redenen is het onzeker of zo’n pakket aan maatregelen op korte termijn haalbaar is. Zo kunnen de kosten van de maatregelen te hoog zijn, of kan blijken dat ze moeilijk te handhaven zijn. Bovendien is een gebrek aan voldoende vakmensen een knelpunt om ze binnen 8 jaar uit te voeren.

De WHO heeft geen jaartal genoemd waarin de waarden moeten zijn bereikt. Wel heeft het zogeheten interim-waarden (IT-niveaus) voorgesteld voor plekken waar de nieuwe waarden niet binnen een aantal jaar kunnen worden gehaald. Deze waarden kunnen als tussenstap worden gebruikt om stap voor stap – bijvoorbeeld in 2030 - toe te werken naar de nieuwe WHO-advieswaarden.

Abstract

In September 2021, the World Health Organization (WHO) published new guidelines for air quality. Since 2005, better data has become available on the harmfulness of air pollutants. The new guideline levels for exposure are much lower than the levels recommended by the WHO in 2005. This implies that emissions of fine particles and nitrogen oxides will have to be reduced further.

On 12 October 2021, the House of Representatives asked the government in a motion to investigate which additional measures would be needed to achieve the new WHO guideline levels throughout the Netherlands by 2030. RIVM has drawn up a list of possible measures, including additional measures for nitrogen, the environment and climate.

It appears that the WHO guideline levels can only be achieved by 2030 through adoption of a radical package of measures. These measures should apply to both the Netherlands and the rest of Europe. For example, a complete ban on wood burning would be necessary, as would less livestock farming and less air traffic. Existing industrial installations would have to switch to the cleanest technology, so that they emit less air pollutants. Furthermore, only electric cars and trucks should be allowed to drive in large cities.

For various reasons, it is uncertain that such a package of measures is feasible in the short run. Costs and compliance issues could form an obstacle. Moreover, a lack of available professionals could hamper implementation within the coming eight years.

The WHO has not stated a year in which the guideline levels must be reached. However, it has proposed so-called interim target levels (IT levels) for areas where the guideline levels cannot be achieved in the short run. These interim target levels can be used as an intermediate step – for example in the period until 2030 – to work towards the new WHO guideline levels in the longer run.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM