Risk inventory for Legionella at wastewater treatment plants

Risk inventory for Legionella at wastewater treatment plants

Go to abstract

Samenvatting

Legionellabacteriën kunnen zich via de lucht verspreiden en een longontsteking veroorzaken als mensen ze inademen. Ze worden meestal verspreid door installaties die water vernevelen, zoals bubbelbaden en 'natte' koeltorens. Sinds 2012 stijgt in Nederland het aantal legionella-infecties, maar meestal is niet bekend door welke bron mensen ziek zijn geworden. De afgelopen jaren zijn meerdere gevallen van longontsteking door Legionella toegeschreven aan afvalwaterzuiveringsinstallaties. Daarom hebben Omgevingsdienst NL en STOWA de afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland geïnventariseerd. Het RIVM heeft bepaald bij welke installaties Legionella mogelijk kan groeien en zich verspreiden. In totaal zijn er 709 afvalwaterzuiveringsinstallaties bekend: 382 industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties en 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties die huishoudelijk afvalwater zuiveren. Het merendeel van deze afvalwaterzuiveringsinstallaties vormt geen verhoogd risico. De kans dat Legionella kan vermeerderen en vrijkomen is aannemelijk bij 69 van de 382 industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (18 procent) en 12 van de 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties (4 procent). Bij de helft van deze risicovollere afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat legionella zich verspreidt. Onduidelijk is nog of deze maatregelen voldoende werken. Eén van de factoren die de groei van Legionella bevordert, is de biologische werkwijze om afvalwater te zuiveren met bacteriën in slib. Daarnaast bevordert industrieel afvalwater met een hoog gehalte aan eiwitten en aminozuren (levensmiddelenindustrie, hout- en papierindustrie, destructiebedrijven en petrochemische industrie) de groei van Legionella. Dat is ook het geval als het afvalwater een temperatuur heeft tussen 25 en 45 graden Celsius. De optimale groeitemperatuur is tussen 30 en 38 graden Celsius. Ten slotte stimuleert de beluchting, een onderdeel van het zuiveringsproces, de groei van legionella omdat er dan meer zuurstof in het water komt. De beluchting zorgt er ook voor dat kleine waterdruppeltjes met legionellabacteriën ontstaan en zich vervolgens via de lucht kunnen verspreiden. De bacteriën kunnen zich ook verspreiden via het water dat de zuivering verlaat. Maatregelen kunnen ervoor zorgen dat minder legionellabacteriën uit de beluchtingstank vrijkomen en de zuivering verlaten. Aanbevolen wordt om de ontbrekende of onbekende informatie uit de inventarisatie aan te vullen en de gegevens beschikbaar te maken voor onder meer brononderzoek door GGD'en.

Abstract

Legionella bacteria can spread via the air and cause pneumonia if inhaled by humans. These bacteria are mostly spread by water systems that generate aerosols, such as whirlpools and wet cooling towers. The number of Legionella infections has been increasing since 2012. However, the source causing the infection in patients is often unknown. In the Netherlands, multiple cases of pneumonia due to Legionella bacteria have been attributed to wastewater treatment plants. Omgevingsdienst NL and STOWA have therefore identified and listed the wastewater treatment plants in the Netherlands and RIVM has determined at which of these plants Legionella can potentially grow and spread.

A total of 709 wastewater treatment plants are known: 382 industrial wastewater treatment plants and 327 sewage treatment plants that treat municipal wastewater. The majority of these wastewater treatment plants do not constitute a high risk. It is probable that Legionella bacteria can multiply and be released at 69 of the 382 industrial wastewater treatment plants (18 per cent) and 12 of the 327 sewage treatment plants (4 per cent). Half of these wastewater treatment plants have taken measures to prevent the spread of Legionella but it is not yet clear whether these measures are adequate.

One of the factors that promotes the growth of Legionella is the sludge containing bacteria used in the biological method for treating wastewater. Industrial wastewater containing high concentrations of proteins and amino acids (food industry, timber and paper industry, rendering plants and petrochemical industry) promotes the growth of Legionella, too. The same applies if the temperature of the wastewater is between 25 and 45 degrees Celsius. Optimal growth temperature is between 30 and 38 degrees Celsius. Lastly, aeration, which is a part of the treatment process, facilitates growth because it increases the oxygen in the water. Moreover, aeration results in the formation of small water droplets, containing Legionella bacteria, which can spread via the air. The bacteria can, furthermore, spread via the water that leaves the waste water plant.

Measures can be taken to reduce the spread of Legionella bacteria from aeration tanks at wastewater treatment plants. In conclusion, we recommend that the list of wastewater treatment plants be supplemented and made available for more research on sources by the Municipal Health Services.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1429 kb