Go to abstract

Samenvatting

Het ministerie van SZW wil inzicht krijgen in welke mate werknemers in Europa blootstaan aan kankerverwekkende stoffen. Om de meest voorkomende kankerverwekkende stoffen te kunnen identificeren, heeft het RIVM geïnventariseerd welke databases en andere bronnen informatie daarover bevatten. Op basis hiervan wordt een lijst van stoffen opgesteld die Europees als eerste aangepakt zouden moeten worden om de veiligheid van werknemers te vergroten. Het gaat om kankerverwekkende stoffen of processen zonder drempelwaarde. Dit zijn stoffen die altijd een risico met zich meebrengen als mensen eraan blootgesteld worden. Europese wetgeving schrijft voor om dergelijke stoffen waar mogelijk te vervangen. Indien dit niet kan, dient de werkgever de mogelijke blootstellingen en risico's zo laag mogelijk te houden. Op dit moment, verschilt de aanpak van kankerverwekkende stoffen per lidstaat. De identificatie van twaalf databases en andere bronnen is tot stand gekomen op basis van input die experts uit elf EU-lidstaten hebben aangereikt. Op basis van de inventarisatie blijkt dat de REACH-IT/IUCLID-database, in combinatie met de nationale registers en databases, zoals de MEGA-database, SUMERsurvey en de SIREP-database, het meest geschikt zijn om de meest voorkomende kankerverwekkende stoffen te identificeren. Deze databases bevatten namelijk de benodigde informatie over de hoogte van de blootstelling en het aantal werknemers dat aan deze stoffen blootstaat. Ook wordt aanbevolen om de doorontwikkelingen van de, op dit moment gedateerde, CAREX-database te volgen. Deze database bevat de benodigde informatie over het aantal werknemers dat blootstaat aan kankerverwekkende stoffen voor een groot aantal EU-lidstaten.

Abstract

The Ministry of Social Affairs and Employment requested the RIVM to provide an insight in occupational exposure to carcinogens at the workplace across Europe. To identify the most occurring carcinogens, an inventory was made of databases and other sources containing information on occupational exposure to carcinogens. Based on this inventory, a list of most occurring carcinogens will be made. Those substances will be dealt with first on a European level to increase the safety of workers.

The report focuses specifically on non-threshold carcinogens. Non-threshold carcinogens are without a safe level of use. European worker legislation prescribes that those substances should be replaced wherever possible. If this is not possible, employers must ensure that exposure is as low as reasonable achievable. At this moment, the approach to deal with carcinogens differs amongst Member States.

Twelve databases, lists and other sources containing worker exposure data on non-threshold carcinogens were identified, based on the consultation of nominated experts from eleven European Union Member States. The databases and other sources were evaluated to determine which databases and other sources would be most suitable to identify non-threshold carcinogens workers are mostly exposed to in Europe. The REACH-IT/IUCLID database in combination with country registries and databases, such as the MEGA database, SUMER survey and SIREP database, are most suited because they contain the required information on the number of workers exposed and the level of exposure to carcinogens. Further, it is recommended to follow-up on recent activities by which the CAREX database will be updated. The CAREX database contains information on worker exposure to carcinogens from several EU Member States.

Overig

Grootte
317KB