Een inventarisatie van innovatie in recycling van afvalstromen met zorgstoffen

Een inventarisatie van innovatie in recycling van afvalstromen met zorgstoffen

Go to abstract

Samenvatting

Om afval opnieuw te kunnen gebruiken (onderdeel van circulaire economie) zijn al veel maatregelen genomen, zowel beleidsmatig als in de praktijk. Afval kan zorgwekkende stoffen bevatten die niet in nieuwe materialen of producten mogen komen. Voorbeelden zijn schadelijke chemische stoffen, medicijnresten of ziekteverwekkende stoffen. Voor een veilig hergebruik van afval moeten de zorgwekkende stoffen hier zo veel mogelijk worden uitgehaald.

Het RIVM heeft op een rij gezet welk afval waar zorgwekkende stoffen in zitten, op grond van wat nu bekend is, het meest een probleem vormt. Ook is gekeken welk afval slechts beperkt gerecycled wordt en waar mogelijk veel meer materialen kunnen worden gerecycled. Tot slot is gekeken welke vernieuwende technologie al wordt ontwikkeld om zorgwekkende stoffen uit het afval te te halen.

Zeven soorten afval scoren het hoogst op deze punten en zouden volgens het RIVM verder moeten worden uitgediept. Dat zijn textiel, plastic en rubber, batterijen, rioolwaterzuiveringsslib, bouw- en sloopafval, banden en elektronische apparatuur. Het RIVM werkt in een vervolgonderzoek drie onderwerpen uit: straling in bouwmaterialen, cellulose terugwinnen uit afvalwater en chemische recycling van plastics.

De inventarisatie heeft verder duidelijk gemaakt dat afval meer kan worden gerecycled als het uitgebreider wordt gesorteerd nadat het is ingezameld. Hier is veel aandacht voor bij de ontwikkeling van nieuwe technieken. Dat is vooral nuttig voor afval waarvan de samenstelling niet altijd hetzelfde is, zoals bij bouw- en sloopafval.

Met dit rapport wil het RIVM de Nederlandse inzichten en informatie over de nationale wetgeving en zorgwekkende stoffen delen met het buitenland. Onder andere omdat afval en de verwerking daarvan niet bij de grens ophouden. Om die reden is het rapport in het Engels geschreven.

In Nederland lijken afvalverwerkers nog niet veel aandacht te hebben voor zorgwekkende stoffen, al groeit het besef. Financiƫle prikkels om het afval te verkopen lijken vaak zwaarder te wegen dan veiligheid. Daarnaast raakt veel informatie over de aanwezigheid van zorgstoffen in de keten en daarmee in het afval verloren. Ook daarom wil het RIVM meer aandacht voor veiligheid vragen, in combinatie met andere duurzaamheidsoverwegingen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat in de keten meer informatie wordt gedeeld over de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen.

Abstract

Many initiatives and developments are already ongoing, both in terms of policy and practice, to recycle waste (part of a circular economy). But waste can contain substances of concern that are not allowed to be present in the new materials or products. Examples are hazardous chemicals, medicine residues or pathogens. To ensure safe reuse of waste, the substances of concern have to be removed as much as possible.

RIVM performed an inventory for which waste streams the substances of concern pose the highest (potential) risk. It also identified the areas where recycling can deliver the most benefits. Finally, it also determined where new technology is already under development to remove these substances. Taking all these aspects into account, seven waste streams can be considered of highest priority. Those are textile, plastics and rubber, batteries, sewage sludge, construction and demolition waste, tires and electronic waste. In follow-up research, RIVM will analyse three topics in more depth: radiation in construction materials, cellulose recovered from waste water and chemical recycling of plastics.

The inventory also revealed that the possibilities for recycling increase by applying additional sorting after collecting the waste streams. This is already a focus in the development of new technology and is particularly useful for heterogeneous waste streams, such as construction and demolition waste.

This report is in English as RIVM wants to share the insights and relevant findings with respect to the national legislation and substances of concern with other countries. The main reason for doing so is that waste and the processing of waste does not stop at the border.

In the Netherlands, the attention given to substances of concern by waste processors seems of low priority, although the situation is improving. Financial incentives to sell the waste often seem to prevail above safety considerations. That is also why RIVM wishes to focus attention on safety considerations in combination with other sustainability aspects.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1186 kb