Go to abstract

Samenvatting

Hinder door verkeersgeluid neemt af als mensen beschikken over een stille zijde bij hun woning, oftewel een kant van een woning waar geen lawaaibronnen zijn. Dit vermindert ook het risico op ernstige slaapverstoring. Hinder bestaat uit gevoelens van onder andere afkeer, boosheid en onbehagen die kunnen optreden wanneer geluid iemands gedachten, gevoelens of activiteiten beïnvloedt. Door geluid kunnen ook gezondheidseffecten optreden, zoals slaapverstoring, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Beleid dat de aanwezigheid van een stille zijde bij woningen stimuleert kan het risico op hinder en slaapverstoring enigszins verminderen. Dit zijn de belangrijkste resultaten en aanbevelingen van onderzoek van het RIVM naar de invloed van een stille zijde bij woningen op gezondheid en welzijn. Het aantal studies naar dit onderwerp is beperkt, maar de beschikbare resultaten wijzen eenduidig naar een positieve invloed van een stille zijde op hinder en slaapverstoring. De mate van invloed van stille zijden op hinder komt ruwweg overeen met een verlaging van het geluid aan de meest belaste zijde van woningen - doorgaans de voorkant - met 2 tot 8 decibel. In Nederland bestaat er vanwege ruimtegebrek en economische motieven een druk om woningen te bouwen op locaties waar veel verkeersgeluid voorkomt. De geluidregelgeving bevat enkele mogelijkheden om van voorkeursnormen af te wijken, waarvoor het gemeentebestuur doorgaans de belangenafweging maakt. Een geluidbelasting aan de straat of spoorzijde van woningen rond de voorkeursnormen of lager voorkomt gezondheidsklachten door geluid in grote mate. Omdat de voorkeursnormen niet altijd haalbaar worden geacht is het daarnaast aan te bevelen om, stille zijden bij woningen te bevorderen. Hiervoor zou niet alleen aan regelgeving moeten worden gedacht, want wettelijke verplichtingen kunnen niet meer dan een minimale kwaliteit vereisen. Door meer informatie te geven aan gemeenten en projectontwikkelaars over de positieve invloed van stille zijden en de akoestische kwaliteit die daarbij hoort, zullen ook projecten met hoge ambities voor de kwaliteit van de leefomgeving beter worden ondersteund. RIVM beveelt daarom aan om in geluidbeleid geharmoniseerde termen te gebruiken voor verschillen in kwaliteit van een 'stille zijde'. Momenteel gebruiken gemeenten eigen termen met een eigen kwaliteitseis.

Abstract

Annoyance caused by traffic, can be reduced by incorporating a 'quiet side' into the design of residential property. Doing so also reduces the risk of severe sleep disturbance. Annoyance is a collective term for several negative reactions such as irritation, dissatisfaction, or anger which appear when noise disturbs someone's daily activities. Noise can also cause adverse health effects in the form of sleep disturbance, hypertension (high blood pressure) and cardiovascular disease. A policy to promote the inclusion of a quiet side in residential property can mitigate the risk of adverse effects. These are the main conclusions and recommendations of a literature review conducted by the Netherlands Institute for Public Health and the Environment (RIVM), examining the influence on health and wellbeing of the quiet side concept in residential property. There has been relatively little research into this topic to date, but all available literature concludes that a quiet side does have a positive effect in terms of reducing severe annoyance and sleep disturbance. Research examining other health outcomes is too limited to allow any firm conclusions to be drawn. Overall, the effect of the quiet side is equivalent to a noise reduction of 2 to 8 decibels on the exposed side (usually the roadside frontage of a house or apartment building). In the Netherlands, spatial and economic considerations often prompt residential development in locations that are subject to excess environmental noise. Although national legislation imposes norms, it also establishes situations in which those norms may be exceeded, usually at the discretion of the relevant local authority. The most effective way in which to preclude negative health impact would be to reduce noise at the street side at the source or by other means. A policy which promotes the quiet side concept will be a useful adjunct. It is important to look beyond legal norms, which can do no more than guarantee a minimum level of quality. By providing adequate information about the positive effects of the quiet side concept to local authorities and developers, it becomes possible to aim for a significantly higher level of acoustic quality in the residential environment. RIVM recommends the adoption of specific terminology to express the quality differences offered within a quiet side concept. At present, local authorities tend to use various terms indiscriminately.

Overig

Grootte
750KB