IZA submonitor. Towards more hybrid healthcare: baseline measurement

IZA submonitor. Towards more hybrid healthcare: baseline measurement

Go to abstract

Samenvatting

Eind 2022 hebben 14 partijen het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De partijen hebben hierin onder andere afgesproken om waar dat kan meer digitale zorg en ondersteuning aan te bieden. Dit noemen we hybride zorg: zowel fysiek als digitaal.

Voor het IZA houdt het RIVM tot 2027 bij of hybride zorg de werkdruk van zorgverleners verlicht en welk deel van het aanbod aan zorg en ondersteuning geschikt is voor hybride zorg. Ook kijkt het RIVM of hybride zorg gemakkelijk te gebruiken is en hoeveel van het geschikte aanbod al digitaal is. In deze nulmeting heeft het RIVM nu in kaart gebracht hoe hybride zorg er in aanloop naar 2024 voor stond in Nederland.

45 procent van de werknemers in de zorg vindt de werkdruk (veel) te hoog (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)). Vooral verpleegkundigen denken dat digitale zorg en ondersteuning de werkdruk kan verminderen. Volgens huisartsen verhoogt digitale zorg de werkdruk juist, met uitzondering van telemonitoring. Daarmee kunnen ze op afstand de gezondheid van patiënten in de gaten houden. Artsen die in een ziekenhuis werken zijn verdeeld over digitale zorg: ongeveer de helft vindt dat het voor meer werkdruk zorgt, en de andere helft juist voor minder of is neutraal. Artsen vinden dat bijvoorbeeld een instructievideo voor patiënten, of hen voorafgaand aan een bezoek een digitale vragenlijst laten invullen, de werkdruk verlaagt. Falende techniek en (structurele) financiering vinden voor digitale zorg, verhogen de werkdruk.

In het IZA is afgesproken dat ongeveer 70 procent van het zorgaanbod eind 2026 hybride is, en dat ongeveer 50 procent van de zorggebruikers dan hybride zorg krijgt. De meeste zorgverleners denken nu dat maximaal 50 procent van het zorgaanbod hybride kan worden gemaakt.

Zowel zorgverleners als zorggebruikers vinden digitale zorg redelijk gemakkelijk te gebruiken. Wel zijn er grote verschillen te zien tussen de verschillende opleidings- en leeftijdsgroepen binnen zorggebruikers. Mensen met een praktische opleiding en ouderen maken nu minder gebruik van digitale zorg.

Het is nu nog niet te bepalen welk deel van het zorg- en ondersteuningsaanbod al hybride is, omdat hier nog geen gegevens over verzameld zijn. Het RIVM gaat hier in 2024 gegevens over verzamelen en zal daarover in 2025 rapporteren.

Abstract

In late 2022, 14 parties signed the Comprehensive Care Agreement (IZA) to keep healthcare effective, accessible and affordable. In the IZA, the parties agreed, among other things, to offer more digital healthcare and support where this is possible. This combination of physical and digital healthcare is known as hybrid healthcare.

Until 2027, as part of the IZA RIVM will monitor whether hybrid healthcare eases the workload of healthcare providers and what proportion of the healthcare and support provided, is suitable for hybrid healthcare. RIVM will also look at whether hybrid healthcare is easy to use and how much of the healthcare that can be provided digitally is already digital. In this baseline measurement, RIVM has now identified the state of hybrid healthcare in the Netherlands leading up to 2024.

According to 45% of employees in healthcare, the workload is (far) too high. Nurses in particular think digital healthcare and support can reduce their workload. General physicians (GPs), on the other hand, say that digital healthcare actually increases the workload, with the exception of telemonitoring. Telemonitoring enables GPs to remotely monitor their patients' health. Doctors working in hospitals are divided on digital healthcare: about half of them think it increases their workload, while the other half feel it decreases it, or are neutral. According to doctors, tools like instructional videos for patients, for example, or online questionnaires for patients to be filled in before a visit, help to reduce their workload. But failing technology and raising long-term funding for digital healthcare increase it.

Within the IZA, the parties have agreed that about 70% of healthcare provision should be hybrid by the end of 2026, with about 50% of healthcare users receiving hybrid healthcare by then. Most healthcare providers currently think that no more than 50% of the healthcare provided can be made hybrid.

Both healthcare providers and healthcare users find digital healthcare fairly easy to use. However, among healthcare users there are large differences between the various education and age groups. Use of digital healthcare among people with a practical training background and the elderly is relatively low.

It is currently impossible to determine what part of the healthcare and support provided is already hybrid, as no data on this subject has yet been collected. RIVM will start collecting the relevant data in 2024 and will report on its findings in 2025.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
603 kb