IZA submonitor. Towards more regional collaboration Baseline measurement

IZA submonitor. Towards more regional collaboration Baseline measurement

Go to abstract

Samenvatting

Eind 2022 hebben 14 partijen het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De partijen hebben daarin onder andere afgesproken om meer te gaan samenwerken in de regio. Dit geldt voor samenwerking tussen verschillende onderdelen van de zorg, zoals de huisarts, het ziekenhuis en de thuiszorg. Maar ook voor samenwerking tussen medische zorg en sociale ondersteuning, bijvoorbeeld vanuit gemeenten.

Voor het IZA monitort het RIVM hoe dit onderwerp zich tot 2027 ontwikkelt. Deze nulmeting laat zien hoe de regionale samenwerking er in Nederland in aanloop naar 2024 voorstond. Er wordt gekeken of de juiste zorg op de juist plek wordt gegeven en of gemeenten goed met elkaar en andere organisaties samenwerken. Ook wordt in kaart gebracht of het medische en het sociale domein goed samenwerken en hoever de regio’s zijn in de ontwikkeling van hun samenwerkingsverbanden.

Op basis van deze nulmeting kan nog niet bepaald worden of de juiste zorg altijd op de juist plek wordt gegeven. Er zijn nu nog weinig gegevens over hoe vaak zorgverleners uit verschillende onderdelen van de zorg naar elkaar doorverwijzen. En hoe vaak dat tussen medische zorg en sociale ondersteuning gebeurt. Ook zijn er nog weinig gegevens over het aantal mensen dat gebruikmaakt van verschillende vormen van ondersteuning vanuit gemeenten, zoals maatschappelijk werk.

Het RIVM verwacht in 2025 wel meer inzicht te kunnen geven in de samenwerking met en tussen gemeenten. Daarvoor komen gegevens beschikbaar uit ander onderzoek van het RIVM naar het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

De samenwerkingsverbanden vinden zelf dat zij hun doelen redelijk (score 3 uit 5) bereiken. Deze 5 doelen zijn: hogere kwaliteit van zorg en ondersteuning, betere gezondheid van inwoners, lagere (zorg)kosten, meer werkplezier voor zorgverleners, gelijkheid tussen inwoners in zorg en ondersteuning. De monitor gebruikt deze doelen als maat voor het succes van de samenwerking.

Het is nu nog niet mogelijk om aan te geven hoever de IZA-regio’s zijn in de ontwikkeling van hun samenwerking. Het RIVM verzamelt in 2024 gegevens hierover, en zal hierover in 2025 rapporteren.

Abstract

In late 2022, 14 parties signed the Integral Care Agreement (IZA) to keep healthcare effective, accessible and affordable. Among other things, the parties agreed on more collaboration within the regions. This applies to collaboration between different parts of the healthcare system, such as GPs, hospitals and home care, as well as to collaboration between medical care and social care, for example by municipalities.

For the benefit of the Integrated Care Agreement, RIVM will monitor how this regional collaboration develops up to 2027. This baseline measurement will show what regional collaboration was like in the Netherlands in the run-up to 2024. It aims to take into account whether the right care was provided at the right place and it will also identify whether the medical and social domains collaborate effectively and to what extent the regions have developed their partnerships.

This baseline measurement will not yet provide a basis for determining whether the right care is always provided at the right place. We currently have insufficient data on how often care providers from different parts of the care system refer patients to each other and how often patients are referred between medical care and social care. We also have insufficient data on the numbers of people using different forms of support provided by municipalities, such as social work.

RIVM does expect to be able to provide more insight into the collaboration with and between municipalities by 2025. Data from a different monitor by RIVM into the Healthy and Active Living Agreement (GALA) will become available for this.

The partnerships themselves believe they are doing reasonably well, (score of 3 out of 5) in reaching their goals. These 5 goals are as follows: higher quality of care and support, better health of residents, lower care and other costs, greater job satisfaction for care providers, equality for residents in care and support. The monitor will use these goals to measure the success of the collaboration.

It is not yet possible to indicate how much progress the IZA regions have made in developing their collaboration. RIVM will collect data on this in 2024 and issue a report in 2025.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
899 kb