Go to abstract

Samenvatting

In Nederland worden op ruim 70 locaties de concentraties van luchtvervuilende stoffen gemeten. Deze meetgegevens geven een gedetailleerd beeld van de luchtkwaliteit en de concentraties van de verschillende verontreinigende stoffen op specifiek deze meetpunten. Stikstofdioxide In 2013 is op alle meetlocaties voldaan aan de toen geldende, tijdelijke hogere norm voor stikstofdioxide. Vanaf 2015 gaat in Nederland de definitieve norm gelden. De concentraties stikstofdioxide dalen al jaren. Op bepaalde meetlocaties nabij drukke wegen, zoals in de regio's Amsterdam en Rotterdam, is de verwachte daling niet voldoende om in 2015 aan de norm te voldoen. Deze verwachting is gebaseerd op de lange termijn trend in de gemeten concentraties stikstofdioxide. Fijn stof In 2013 zijn de concentraties fijn stof verder gedaald op de meetlocaties en liggen onder de Europese norm. Ook voor 2015 blijven concentraties fijn stof op de meetlocaties naar verwachting onder deze norm. Ook deze verwachting is gebaseerd op de lange termijn trend in de gemeten concentraties fijn stof. De meetgegevens zijn opgenomen in het dossier Luchtkwaliteit op de website Compendium voor de Leefomgeving. Hierin is ook aandacht voor de gezondheidseffecten van stikstofdioxide en fijn stof. De ziektelast door luchtverontreiniging is significant, ook als de concentraties aan de normen voldoen. Daardoor kunnen lagere concentraties, ook onder de norm, een belangrijke verbetering van de volksgezondheid betekenen. De metingen worden uitgevoerd door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM en de regionale partnermeetnetten. Op locaties tussen de meetpunten wordt de luchtkwaliteit berekend. Dit is door het RIVM separaat gerapporteerd in de jaarrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Abstract

In the Netherlands, air pollutant concentrations are monitored at some 70 locations. The resulting data provide a detailed picture of air quality and the concentrations of the various pollutants at the monitoring stations.

Nitrogen dioxide
In 2013 the nitrogen dioxide concentrations at all measurement locations were in compliance with the higher limit value applicable at the time. A more stringent limit value for nitrogen dioxide will enter into effect in 2015. Nitrogen dioxide concentrations have been declining for years. However, the reduction at some monitoring stations near busy roads, for example in and around Amsterdam and Rotterdam, will not be sufficient to meet the 2015 limit value. This expectation is based on the long-term trend in measured nitrogen dioxide concentrations.

Particulate matter
Concentrations of particulate matter decreased further in 2013, and were in compliance with the European limit value. In 2015, particulate matter concentrations at the monitoring stations are expected to remain below this value. This expectation is based on the long-term trend in measured particulate matter concentrations.

The monitoring data have been included in the section on air quality on the Environmental Data Compendium website (Compendium voor de Leefomgeving). This website also provides information about the health impact of nitrogen dioxide and particulate matter. The burden of disease due to air pollution is significant, even if concentrations comply with the European limit values. Substantial improvements in public health can be achieved with further reduction of concentrations below the limit values.

Air quality in the Netherlands is monitored by the National Air Quality Monitoring Network, which is administered by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) in collaboration with its regional partners. The air quality at locations other than monitoring stations is determined on the basis of a calculation model. RIVM reports these data separately in the annual report of the National Air Quality Cooperative Programme.

Overig

Grootte
1.6MB