Go to abstract

Samenvatting

De richtlijn Preventie Wiegendood, die in 2007 voor kinder- en jeugdartsen is opgesteld, is vertaald naar de praktijk van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De vertaalslag houdt in dat aan de richtlijn een praktijkgerichte samenvatting is toegevoegd van de aanbevelingen om wiegendood te voorkomen. Daarnaast is een handzame overzichtskaart met aandachtspunten gemaakt. De documenten zijn bedoeld om professionals uit de JGZ, artsen en verpleegkundigen te ondersteunen bij de voorlichting aan ouders over dit onderwerp. De vertaalslag is onder begeleiding van het Centrum Jeugdgezondheid van het RIVM uitgevoerd. De richtlijn is indertijd opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Artsen Jeugdgezondheid Nederland (AJN). Het document geeft op basis van literatuuronderzoek een overzicht van risicofactoren, aanbevelingen en andere aan wiegendood gerelateerde onderwerpen. De richtlijn is goedgekeurd door de RIVM-Richtlijnadviescommissie voor de jeugdzondheidszorg (RAC). In de RAC zijn onder meer de koepelorganisaties, zoals GGD Nederland en de organisatie voor zorgondernemers ActiZ, en de beroepsverenigingen in de jeugdgezondheidszorg vertegenwoordigd.

Abstract

The formal guideline on Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), as developed for pediatricians in 2007, has been adapted to facilitate its implementation in the child and youth health service sector. This adaptation -or 'translation'- implies the existing guideline has been supplemented with practice-focused recommendations aimed at preventing SIDS. A checklist with an overview of key points has also been added. The extra documents are aimed at supporting professionals in the child and youth health sector -including medical doctors and nurses- in their efforts to educate parents about this issue. The Netherlands Centre for Child and Youth Health has supervised the adaptation process. In 2007, the guideline was developed by the Dutch Society for Pediatricians (NVK) and the Youth Health Care Physicians Association (AJN). Based on a literature review, the document provides the state of the art regarding prevention, risk factors, recommendations and other topics related to SIDS. The guideline was approved by the RIVM Committee for Guidelines in Child and Youth Health Services (RAC). Professional organisations, service providers and key partners in the field of child and youth health service sector are represented in this committee.

Resterend

Grootte
424KB