Resistance to disinfectants: an update

Resistance to disinfectants: an update

Go to abstract

Samenvatting

Desinfectiemiddelen bevatten stoffen die bacteriën of virussen bestrijden. Tijdens de coronapandemie hebben mensen veel vaker desinfectiemiddelen gebruikt dan voor die tijd. Micro-organismen kunnen hierdoor resistent worden tegen de stof. Het product werkt dan minder goed. Dit kan grote gevolgen hebben in situaties waarin ze echt nodig zijn, zoals een nieuwe gezondheidscrisis.

Het is nog niet onderzocht of bacteriën resistent zijn geworden door het veelvuldige gebruik van desinfectiemiddelen tijdens de coronapandemie. Hierdoor zijn er geen nieuwe inzichten over de mate waarin resistentie voorkomt. Maar de coronapandemie is nog niet voorbij. Dat maakt het bestaande advies alleen maar belangrijker: om deze middelen op de juiste manier te gebruiken en alleen als het echt nodig is.

Dit blijkt uit een korte kennisupdate van het RIVM voor het ministerie van VWS. Omdat er geen nieuwe inzichten zijn, blijft het advies uit 2016 over het gebruik hetzelfde: consumenten kunnen desinfectiemiddelen het beste zo min mogelijk gebruiken. Regelmatig handen wassen met water en zeep is voldoende. Voor professionals is het belangrijk dat zij worden opgeleid om te kunnen bepalen wanneer ze welk product kunnen gebruiken en hoe vaak.

Het RIVM beveelt aan om te onderzoeken hoe consumenten en professionals het beste kunnen worden geïnformeerd over het juiste gebruik van desinfectiemiddelen. Gebruiksaanwijzingen worden bijvoorbeeld te weinig of niet goed gelezen. Daarnaast vindt het RIVM het wenselijk om in kaart te brengen hoe veel vaker mensen in Nederland desinfectiemiddelen zijn gaan gebruiken en of dat de komende jaren verandert.

Ten slotte raadt het RIVM het ministerie van VWS aan om op risicovolle plekken te onderzoeken of bacteriën door desinfectiemiddelen al resistent zijn geworden. Denk aan de zorg of in de voedselverwerkende industrie.

Abstract

Disinfectants contain substances that fight bacteria or viruses. During the COVID-19 pandemic, people used disinfectants much more often than before. Micro-organisms can become resistant to the substance as a result. The product then works less well. This can have major consequences in situations where they are really needed, such as a new health crisis.

It has not yet been investigated whether bacteria have become resistant due to the frequent use of disinfectants during the corona pandemic. As a result, there are no new insights into the extent to which resistance occurs. But the COVID-19 pandemic is not over yet. That makes the existing advice all the more important: to use these products correctly and only when it is really necessary.

This follows from a short knowledge update from RIVM for the Ministry of Health, Welfare and Sport. Because there are no new insights, the advice from 2016 on prudent use remains the same: it is best for consumers to use disinfectants as little as possible. Washing your hands regularly with soap and water is sufficient. It is important for professionals that they are trained to determine when to use which product and how often.

RIVM recommends investigating how consumers and professionals can best be informed about the correct use of disinfectants. For example, instructions for use are read too little or not well. In addition, RIVM considers it desirable to map out how much more often people in the Netherlands have started using disinfectants and whether this will change in the coming years.

Finally, RIVM advises the Ministry of Health, Welfare and Sport to investigate whether bacteria have already become resistant to disinfectants in high-risk areas. Think of healthcare or the food processing industry.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
412 kb