Health in All Policies knowledge overview – an exploration from an international, national and local perspective

Health in All Policies knowledge overview – an exploration from an international, national and local perspective

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 11-01-2024 op pagina 45

Onze gezondheid wordt niet alleen bepaald door leefstijl, genen of toegang tot zorg, maar ook door bijvoorbeeld leefomgeving, woonomgeving en inkomen. Door in beleid hiermee rekening te houden, kunnen gezondheidsverschillen kleiner worden. Dat wordt ook wel Health in All Policies ( HiAP Health in All Policies (Health in All Policies)) genoemd.

Het RIVM onderzocht in 2011 hoe het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en gemeenten dit soort integraal gezondheidsbeleid het beste kunnen uitvoeren. Sindsdien zijn in Nederland en in het buitenland veel nieuwe initiatieven ontwikkeld. VWS wil nu weten of er inmiddels nieuwe inzichten zijn om HiAP goed uit te voeren. Het RIVM heeft daarvan een overzicht op hoofdlijnen gemaakt. Hierin staat beschreven wat HiAP inhoudt en hoe het zich de afgelopen jaren regionaal, nationaal en internationaal heeft ontwikkeld.

In landelijk beleid krijgt HiAP steeds meer aandacht. Dat wat nodig is om het van de grond te krijgen, is bijna niet veranderd sinds 2011. Voorbeelden zijn: alle betrokken deelnemers vinden het belangrijk gezondheid te verbeteren, de doelgroep wordt erbij betrokken, en blijvende financiering.

Duidelijk is dat het tijd kost om HiAP op te zetten en dat structureel samenwerken lastig is. Dat komt onder andere doordat er verschillende ideeën zijn over wat HiAP inhoudt. Belangrijk is om te kijken naar het proces van samenwerking in plaats van effecten op de korte termijn.

Aanbevolen wordt om HiAP te starten vanuit een gezamenlijk doel waar iedereen achter staat. Ook is het belangrijk om samen af te spreken wat je precies bedoelt met ‘gezondheid’, zodat iedereen het over hetzelfde heeft. Ook in andere landen werkt de overheid aan HiAP. Van deze ervaringen kan de Nederlandse overheid leren.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 11-01-2024 on page 45

Our health is not just determined by our lifestyle, genes or access to care, but also by such factors as our living environment, residential environment and income. Policymakers can reduce health differences by taking these factors into account. The resulting policy is referred to as Health in All Policies (HiAP).

In 2011, RIVM looked into the best way for the Ministry of Health, Welfare and Sport and municipal authorities to implement this type of integrated health policy. Since that time, many new initiatives have been developed in both the Netherlands and abroad. The Ministry of Health, Welfare and Sport would now like to know whether there any new insights that might improve the implementation of HiAP. To that end, RIVM has compiled a general overview. This describes what HiAP involves and how the approach has developed at the regional, national and international levels over the past years.

HiAP is increasingly a point for attention in national policy. The preconditions for getting HiAP off the ground have remained largely unchanged since 2011. For example, all parties involved must believe it is important to improve health, the target audience must be engaged and long-term funding must be ensured.

What has become clear is that it takes a long time to set up HiAP and sustainable cooperation is difficult to achieve. Among other things, this is due to differences of opinion about what HiAP involves. It is vital to focus on the process of cooperation rather than on short-term effects.

The recommendation is to launch HiAP on the basis of a common goal that all parties can get behind. Another important consideration is that the parties should agree on what they mean by ‘health’, so that everyone is on the same page. Governments in other countries are working on HiAP as well. The Dutch government can learn from their experiences.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1012 kb