Climate Agreement [Klimaatakkoord]: the consequences of phasing out fossil energy for safety, health and nitrogen deposition; an update

Climate Agreement [Klimaatakkoord]: the consequences of phasing out fossil energy for safety, health and nitrogen deposition; an update

Go to abstract

Samenvatting

Om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs (2015) wil de Nederlandse overheid de uitstoot van CO2 sterk verminderen. Het gaat er vooral om geen fossiele energiebronnen meer te gebruiken. De maatregelen kunnen onbedoeld positieve en negatieve effecten hebben op gezondheid, de leef- en werkomstandigheden (‘veiligheid’), en de natuur in Nederland. Het RIVM heeft uitgezocht wat deze effecten zijn.

Het is gunstig voor de gezondheid, veiligheid en natuur als er geen fossiele energiebronnen meer worden gebruikt. Mensen leven gemiddeld genomen iets langer. Dat effect is relevant maar niet heel groot. Door de maatregelen daalt er minder stikstof neer op de bodem. Dit is gunstig voor de natuur en het aantal plant- en diersoorten.

Deze conclusies zijn grotendeels hetzelfde als van de analyse van de effecten die het RIVM in 2019 maakte op basis van het ontwerpklimaatakkoord. Beide analyses zijn in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gemaakt. Het RIVM beveelt aan om de komende jaren goed te blijven volgen welke effecten de Klimaatmaatregelen hebben.

De meeste gezondheidswinst wordt gehaald door een betere luchtkwaliteit. Als er steeds minder verbrandingsmotoren zijn, komen er minder stikstofoxiden en fijnstof in de lucht. Daardoor hebben mensen minder vaak astma, longaandoeningen en hart- en vaatziekten. In Nederland leven we gemiddeld negen maanden korter door luchtvervuiling. Die negen maanden worden door de maatregelen in het Klimaatakkoord in 2030 met ruim 2 procent ingekort. We leven dus gemiddeld iets langer.

Omgevingsgeluid wordt ook minder als verbrandingsmotoren wegvallen. Elektromotoren zijn stiller, vooral bij lage snelheden binnen de bebouwde kom. Het autoverkeer op deze wegen maakt 1 decibel minder geluid in 2030 en 3 tot 4 decibel in 2050. Hierdoor kan slaapverstoring door verkeer in 2050 met een derde afnemen.

Op de werkvloer is de belangrijkste winst van het Klimaatakkoord dat apparaten in 2050 geen dieselrook meer produceren. Hierdoor komt er minder longkanker voor onder werknemers. Dit scheelt ongeveer 3 procent van de totale gezondheidsschade door blootstelling van werknemers aan stoffen op het werk.

Voor veiligheid is de winst vooral dat er geen koolmonoxidevergiftiging meer worden veroorzaakt door aardgasinstallaties in huis. Als deze installaties er in 2050 niet meer zijn, dan scheelt dat 10 tot 50 doden per jaar.

Volgens een ruwe schatting kan door het Klimaatakkoord in 2050 in het gunstigste geval tot 10 procent minder stikstof op de bodem neerdalen. Een grondigere analyse is nodig om de precieze omvang te kunnen bepalen.

Dit onderzoek is onderdeel van een drieluik over de gevolgen voor gezondheid en veiligheid van klimaatbeleid. De drie onderzoeken samen laten zien dat klimaatbeleid niet alleen gunstig is voor het klimaat, maar ook voor gezondheid en veiligheid.

Abstract

In order to meet the Paris Climate Agreement (2015), the Dutch government is committed to substantially reducing the emission of CO2. The main target is the total cessation of the use of fossil energy sources. The measures taken to realise this can have unintended positive and negative effects on our health, our living and working conditions (‘safety’) and nature in the Netherlands. RIVM has investigated these effects.

It would be better for our health, our safety and nature to stop using fossil energy sources. On average, people would live slightly longer; this effect is relevant but not very significant. Furthermore, less nitrogen would be deposited on the soil, which would be better for nature and the diversity of plant and animal species.

These conclusions are largely the same as those drawn on the basis of the Concept Climate Agreement by RIVM in 2019. The Ministry of Economic Affairs and Climate Policy commissioned both analyses. RIVM recommends continued careful monitoring of the effects of climate measures in the future.

The greatest health benefits will be achieved by improved air quality. A decrease in the number of internal combustion engines used will result in a reduction in the nitrogen oxides and fine particles emitted to the air and, thus, to people being less likely to develop asthma, lung disorders and cardiovascular diseases. In the Netherlands, air pollution shortens our average life expectancy by nine months. This period will decrease by 2% by 2030 due to the measures stipulated by the Climate Agreement.

Ambient noise will also become lower if fewer internal combustion engines are used. Electric motors are quieter, particularly at low speeds in built-up areas. By 2030, vehicular traffic on these roads will make 1 decibel less noise and, by 2050, 3 to 4 decibel less noise. This will reduce traffic-induced sleep disturbance by a third by 2050.

In the workplace, the most significant benefit from the Climate Agreement is that, by 2050, equipment will no longer produce diesel smoke. This will reduce the incidence of lung cancer among workers, making a 3% difference in the total damage to health due to exposure of workers to harmful substances at work.

The major benefit in terms of safety is that carbon monoxide poisoning will no longer be caused by natural gas installations in homes. There will be 10 to 50 fewer deaths every year by 2050 if these installations are no longer used.

A rough estimate indicates that at best up to 10% less nitrogen will be deposited on the soil by 2050 as a result of the Climate Agreement. A more thorough analysis is required to be able to determine this figure more accurately.

This report is one of three studies on the consequences for health of climate policy. Together they show that climate policy is not only beneficial in limiting climate change but is also beneficial to health.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
564 kb