Go to abstract

Samenvatting

Onbeperkte toepassing van de Kyoto Mechanismen kan de kosten van uitvoering van het Kyoto Protocol substantieel verlagen. Vrije emissiehandel tussen Annex-I landen vermindert de kosten met meer dan een derde terwijl mondiale emissiehandel de kosten substantieel verder doet dalen tot een fractie van het bedrag wanneer landen hun Kyoto-doelen op eigen kracht moeten halen. In absolute termen kunnen de totale kosten door mondiale handel tot $300 miljard worden verminderd. De prijs van emissie-eenheden ligt tussen $7 en $25 per ton CO2 bij Annex-I handel en onder de $5 per ton CO2 bij mondiale handel. Beperkingen op de toepassing van de Kyoto Mechanismen, zoals plafonds op aan- en verkopen van emissie-eenheden, impliceren echter hogere kosten om aan het Kyoto Protocol te voldoen. Een handelsplafond op verkopen is mogelijk meer van invloed omdat de gevolgen eerder merkbaar zijn. Vooral de vragers zullen hierbij de nadelen ervaren omdat zij zowel een hogere prijs op de emissiemarkt moeten betalen als meer en duurdere binnenlandse maatregelen moeten treffen. Het EU-voorstel voor een plafond op zowel aan- als verkopen werkt in het voordeel van de USA en het nadeel van de EU, een resultaat dat tegengesteld is aan de onderhandelingsposities die beide partijen hierover innemen. Ook marktmacht en marktsegmentatie betekenen een beperking op vrije emissiehandel en dus hogere kosten. De Kyoto Mechanismen hebben een sterke maar wisselende invloed op het CO2-weglekeffect. Zonder handel bedraagt dit effect 10-20%, maar Annex-I handel verlaagt dit tot 3-7% omdat de lagere prijs van emissie-eenheden de doorwerking op de energieprijs verkleint. Het CDM daarentegen vergroot het weglek-effect tot 30-40%.

Abstract

Unrestricted use of the Kyoto Mechanisms yields substantial cost savings on the implementation of the Kyoto Protocol. Annex-I emission trading can cut compliance costs by more than a third while global trading can further reduce costs to a fraction of the amount without emission trading. In absolute terms, emission trading may reduce compliance costs up to $300 billion and bring down the permit price below $5 t/CO2. Restricting the use of the Kyoto Mechanisms, such as ceiling on the sales or purchases of emission permits wipes out a substantial part of these cost savings. A ceiling on permits sales has probably a larger impact on emission trading than limiting purchases; mainly the buyers suffer since they have to pay more for emission permits as well as take more expensive domestic measures to reduce emissions. The EU-proposal for a ceiling on both permit sales and purchases favours the USA but harms the EU, a result opposite the negotiating positions of both parties on this subject. Market power and market segmentation also imply limiting the flexibility of emission trading and hence increase compliance costs. The Kyoto Mechanisms have a strong but varying impact on carbon leakage. Without emission trading, carbon leakage is about 10-20% but since Annex-I trading lowers the permit price, the impact on energy prices is lower and hence carbon leakage is only 3-7%. CDM on the other hand increases carbon leakage to 30-40%.

Overig

Grootte
131KB