Go to abstract

Samenvatting

In het kader van de mogelijke inbedding van de inspectierichtlijn lijkbezorging in de wet op de lijkbezorging heeft de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene het RIVM opdracht verleend voor een zogenaamd Quick-scan onderzoek. Hierin wordt het gebruik van de inspectierichtlijn geevalueerd, inzicht gegeven in de branche en huidige praktijk van lijkbezorging en wordt een analyse uitgevoerd van de (milieuhygienische)aandachtspunten in de keten van lijkbezorging. De belangrijkste aanbevelingen uit dit onderzoek betreffen voorstellen voor daadwerkelijk toezicht. Hiermee dient een beter beeld verkregen te worden van de geldende condities voor ontbinding bij begraafplaatsen en uitvoering van de gestelde procedures bij opgravingen. Voorts wordt o.a. aanbevolen om: - M.b.t. de punten van verschil tussen de inspectierichtlijn en de "handleiding Opgraven en Ruimen" van de LOB (Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen) binnen de inspectie een definitief standpunt te formuleren, dat als uitgangspunt dient bij een mogelijke inbedding van de richtlijn in de wet op de lijkbezorging. - Een toetsingskader voor eventuele verontreiniging van strooivelden op de stellen. - In de richtlijn duidelijk aan te geven of, en zo ja welke, eisen moeten worden gesteld aan drainagewater van begraafplaatsen. - Toe te zien op de uitvoering van periodieke controles op de gebruikte materialen voor doodskisten, toebehoren en lijkhoezen. - Betrokken te zijn bij afspraken omtrent kwaliteit en afbreekbaarheid van lijkhoezen en de toestbaarheid en handhaafbaarheid hiervan te garanderen.

Abstract

Because of the possible incorporation of the "inspectorate guideline of death-care" into the law concerning death-care, the Environmental Inspectorate directed a so called Quick-Scan investigation to RIVM. Within this investigation the inspectorate guideline is evaluated. Insight is given into the common practice of death-care and the points of particular interest in terms of environmental protection are analyzed. The most important recommendations of the investigation concern proposals of supervision. The recommendations are meant to gain a better insight into the conditions of decay present at graveyards and the pursuit of the procedures directed in case of exhumation. Further recommendations concern (among others): -Put an opinion of the inspectorate into words concerning the differences between the inspectorate guideline and the manual "Opgraven en Ruimen" published by the national organization of graveyards. -Development of a system of reference to assess the pollution of gardens of rest, caused by ash dispersion. -Point out whether there should be restrictions concerning the quality of drainagewater originating from graveyards. -Supervision on the implementation of examination of materials used as coffins and bodybags. -Participate in the discussion concerning agreements about the quality and biodegradability of bodybags to assure the possibilities of examination.

Resterend

Grootte
2.13MB