Literature review on the detection of legionella in drinking water

Literature review on the detection of legionella in drinking water

Go to abstract

Samenvatting

Als mensen Legionellabacteriën inademen, kunnen ze een longontsteking krijgen. Er zijn meer dan 60 legionellasoorten bekend. In Nederland worden de meeste mensen, ongeveer 90 procent van alle legionellose-meldingen, ziek van Legionella pneumophila. Mensen kunnen via verschillende bronnen met deze bacteriën besmet raken. Legionellabacteriën kunnen bijvoorbeeld in drinkwater zitten, maar dat is meestal een andere legionellasoort dan Legionella pneumophila.

De wetgeving schrijft een methode voor die alle legionellabacteriën in drinkwater kan aantonen. Hoewel bijna nooit mensen ziek worden van de meeste legionellasoorten in drinkwater, moeten ze volgens de wet wel allemaal worden verwijderd. Er is daarom al enkele jaren discussie om voor bepaalde instellingen, zoals hotels en zwembaden, niet alle legionellabacteriën in drinkwater aan te tonen maar alleen Legionella pneumophila.

Het RIVM heeft in dit verband uitgezocht welke methoden bestaan om legionellabacteriën, en vooral Legionella pneumophila, in drinkwater op te sporen. Veel verschillende methoden in de wetenschappelijke literatuur zijn veelbelovend. Vijf van deze methoden hebben kunnen aantonen dat ze even goed of beter zijn dan methode die de wet nu voorschrijft. Van alle beschreven methoden kan het RIVM er niet één als de beste aanwijzen. Dat komt omdat ze op een andere manier de legionellabacteriën aantonen dan de wet voorschrijft. Ook moet onderzocht worden of de methoden in de praktijk goed en betaalbaar zijn uit te voeren.

Het RIVM adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) dat het onder de bestaande voorwaarden wettelijk mogelijk moet blijven om een andere methode te gebruiken. Verder wordt aanbevolen om te onderzoeken hoe de juridische omschrijving voor de wettelijke norm van legionellabacteriën in drinkwaterinstallaties kan worden aangepast zodat er ook ruimte is voor nieuwe methoden. Zo moet een methode volgens de wet onder andere aantonen of er een kolonie van legionellabacteriën kan ontstaan. Dat kan niet met alle gevonden methoden.

Het RIVM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie van IenW. Het heeft de wetenschappelijke literatuur onderzocht en gesproken met de drinkwaterlaboratoria en het Nederlands Normalisatie Instituut.

Abstract

Inhalation of legionella bacteria can lead to pneumonia (Legionnaires’ disease). More than 60 types of legionella bacteria are known. In the Netherlands, most people get Legionnaires’ disease from Legionella pneumophila (around 90 percent of all reported cases). People can become infected with these bacteria through a variety of sources. Legionella bacteria can occur in drinking water, however these are usually other species than Legionella pneumophila.

Dutch legislation prescribes a method that can detect all legionella bacteria in drinking water. Though people rarely fall ill from most species of legionella bacteria found in drinking water, by law all legionella species must be eliminated. For some years now there has been discussion about allowing particular facilities, such as hotels and swimming pools, to test only for Legionella pneumophila, rather than all legionella species.

To this end, RIVM has investigated existing methods to detect legionella bacteria, and particularly Legionella pneumophila, in drinking water. Many different methods described in the scientific literature appear promising. Five of these methods are proven to be as good as or better than the method currently prescribed by the law. RIVM is not able to single out one best method. This is because the described methods detect legionella bacteria in a way that is different to what the legislation prescribes. Furthermore, the practicability and affordability of these methods must also be analysed.

RIVM recommends the Ministry of Infrastructure and Water Management to allow the use of other methods under the existing conditions. Another recommendation is to identify how the legislative description of the legal standard for legionella bacteria in drinking water installations can be amended to include new methods. For instance, the legislation currently states that a method can detect colony forming units. Not all of the methods identified can do this.

RIVM carried out this study on behalf of the Ministry of Infrastructure and Water Management. It examined the scientific literature and spoke with drinking water laboratories and the Royal Netherlands Standardization Institute.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1007 kb